Uyarı

Aşağıdaki belge 03/2014 tarihinde "https://atlantis.denizcilik.gov.tr" adresinden alınmasına rağmen güncel olmayan bilgiler barındırmaktadır. (Denizcilik Müsteşarlığı kalktı, Kartal demir yeri Tuzla Liman'a geçti vs.) En son hali bu fakat bu bile güncel değil. Dipsiz bir kuyu gibi, bir şey kaldırılıyor, o gidiyor başka bir yerde başka bir şeye etki ediyor, bunu takip eden siteler güncel değil. Kim kime dumduma inşallah bu belgelere işiniz düşmez...

///////////////////////////

İSTANBUL LİMANI DEMİR YERLERİ KULLANIM ESASLARI TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar

Amaç:

Madde–1

Bu Talimatın amacı İstanbul Limanı İdari sınırlarıiçerisinde yer alan, Güney Girişi 1 Nolu (A Bölgesi) demir yeri dışında kalandemir yerlerinin kullanım esasları ve demir yerlerine demirleyen, demirdenkalkan gemilere yönelik uygulamaların belirlenmesidir.

Tanımlar:

Madde–2

Bu Talimatta geçen;

İdare :T.CBaşbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nı

Liman Başkanlığı :İstanbul Liman Başkanlığı’nı

TBDTDT :Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü

TBGTH :Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi :IMO’nun IMDG Kodu sınıf 3 yükleri taşıyan tankerler ile

IMO’nun IMDG Kodukurallarına göre 1-2-5.1-5.2-6.2-7

sınıflarındatanımlanan yükleri taşıyan veya tehlikeli gazlardan

arındırılmamış tümgemileri

IMDG Kod :Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu’nu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar, Demirleme Yerleri

Genel Kurallar

Madde–3

Bu Talimatında belirtilen demir yerlerine demirleyecek vedemirden kalkacak tüm gemiler Uluslararası kurallarla birlikte, Kanun,TBDTDT, İstanbul Liman Tüzüğü,Yönetmelik ve diğer talimatlar uyarınca belirlenen Milli Mevzuat Kurallarınauymakla yükümlüdürler. Gerektiğinde, İdare tarafından verilecek talimatla,demir yerlerinde geçici düzenlemeler yapılabilecektir.

Demirleme Yerleri

Madde–4

a) LimandanKalkan ve Uzun Süreli Kalacak Gemilerin Serbest Demir Yeri; (B Bölgesi)
41˚ 00˚ 15˚ N – 028˚56˚ 50˚ E
40˚ 58˚ 15˚ N – 028˚56˚ 50˚ E
40˚ 56˚ 82˚ N –028˚ 53˚ 50˚ E
40˚ 58˚ 92˚ N –028˚ 53˚ 50˚ E
Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, tehlikeliyük taşımayan gemilere tahsis edilmiştir. Bu alana demirlemek isteyen tehlikeliyük taşımayan gemiler TBGTH’ne gerekli bildirimleri yapmak suretiyledemirleyecek, demirden kalkacaklardır.

Bu bölgede demirleyen gemiler zorunlu nedenler haricinde, 48saatten fazla demirde kalmaları halinde limana gelen gemi olarak işleme tabiolacaklardır. Bu durumdaki gemiler ilgili diğer kurum/kuruluşlardan izinalmakla mükelleftir.

b) TehlikeliYük Taşıyan Gemilerin Serbest Demir Yeri; (C Bölgesi)
40˚ 58˚ 92˚ N – 028˚53˚ 50˚ E
40˚ 56˚ 12˚ N – 028˚51˚ 95˚ E
40˚ 55˚ 88˚ N – 028˚50˚ 00˚ E
40˚ 57˚ 48˚ N – 028˚50˚ 00˚ E
Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, tehlikeli yüktaşıyan gemilere tahsis edilmiştir.

Bu alana demirlemek isteyen, tehlikeli yük taşıyan gemilerTBGTH’ne gerekli bildirimleri yapmak suretiyle demirleyecek, demirdenkalkacaklardır.

Bu bölgede demirleyen gemiler zorunlu nedenler haricinde, 48saatten fazla demirde kalmaları halinde limana gelen gemi olarak işleme tabiolacaklardır. Bu durumdaki gemiler ilgili diğer kurum/kuruluşlardan izinalmakla mükelleftir.

c) KarantinaDemir Yeri;
40˚ 57˚ 54 ˚N – 028˚48˚ 70˚ E
40˚ 56˚ 10˚ N – 028˚48˚ 70˚ E
40˚ 56˚ 40˚ N – 028˚47˚ 40˚ E
40˚ 58˚ 23˚ N – 028˚47˚ 40˚ E
Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, bu demiryerinde; tüm gemilerin karantina işlemleri Hudut ve Sahiller Sağlık GenelMüdürlüğü yetkililerince yapılır.

d) KüçükçekmeceDemir Yeri;
40˚ 58˚ 32˚ N – 028˚43˚ 50˚ E
40˚ 56˚ 90˚ N – 028˚43˚ 50˚ E
40˚ 56˚ 40˚ N – 028˚47˚ 40˚ E
40˚ 58˚ 23˚ N – 028˚47˚ 40˚ E
Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, tehlikeliyük taşıyan gemilere tahsis edilmiştir. Bu alana demirlemek isteyen, tehlikeli yük taşıyan gemilerTBGTH’ne gerekli bildirimleri yapmak suretiyle demirleyecek, demirdenkalkacaklardır.

Bu bölgede demirleyen gemiler zorunlu nedenler haricinde, 48saatten fazla demirde kalmaları halinde limana gelen gemi olarak işleme tabiolacaklardır. Bu durumdaki gemiler ilgili diğer kurum/kuruluşlardan izinalmakla mükelleftir.

LimanBaşkanlığından izin almak koşuluyla bu bölgede limbo işlemlerigerçekleştirilebilir.

e) KartalDemir Yeri;
40˚ 53˚ 20˚ N – 029˚11˚ 10˚ E
40˚ 52˚ 55˚ N – 029˚09˚ 55˚ E
40˚ 51˚ 00˚ N – 029˚10˚ 30˚ E
40˚ 51˚ 40˚ N – 029˚12˚ 00˚ E
40˚ 52˚ 60˚ N – 029˚13˚ 40˚ E

Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, MarmaraDenizi ve İzmit Körfezi Limanlarından kalkıp, İstanbul Boğazından geçecek olan tehlikeli yük taşımayan gemiler ile Kabotaj hattında çalışan tehlikeli yüktaşımayan gemiler TBGTH’nin izni dahilinde bu alana demirleyebilirler.

Bubölgede demirleyen gemiler zorunlu nedenler haricinde, 48 saatten fazla demirdekalmaları halinde, limana gelen gemi olarak işleme tabi olacaktır. Bu durumdakigemiler ilgili diğer kurum/kuruluşlardan izin almakla mükelleftir.

f) LimanKuzey Girişi Demir Yerleri;
1- Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Demir Yeri:
41˚ 15˚ 40˚ N – 028˚57˚ 45˚ E
41˚ 17˚ 50˚ N – 028˚57˚ 45˚ E
41˚ 17˚ 50˚ N – 029˚00˚ 00˚ E
41˚ 14˚ 90˚ N – 029˚ 00˚00˚ E

Koordinatları ile belirlenen deniz sahası olup, bu bölgedetehlikeli yük taşıyan gemiler demirleyecektir. Acil durumlarda, LimanBaşkanlığı, TBGTH ve diğer Kurum/Kuruluşların izni dahilinde bu bölgede yakıtve kumanya ikmali yapılabilecektir.

2- Yolcu ve Kuru Yük Gemileri Demir Yeri:
41˚ 14˚ 90˚ N – 029˚00˚ 00˚ E
41˚ 17˚ 50˚ N – 029˚00˚ 00˚ E
41˚ 17˚ 50˚ N – 029˚02˚ 37˚ E
41˚ 15˚ 90˚ N – 029˚05˚ 00˚ E
41˚ 15˚ 00˚ N – 029˚05˚ 00˚ E

Koordinatları ile belirtilen deniz sahası olup, bu bölgedeyolcu gemileri ile tehlikeli madde taşımayan kuru yük gemileri demirleyecektir.Acil durumlarda, Liman Başkanlığı, TBGTH ve diğer Kurum/Kuruluşların iznidahilinde bu bölgede yakıt ve kumanya ikmali yapılabilecektir.

Madde–5 Yukarıdaki demir alanları içerisinde sahildenitibaren 2,5 gomina içine demirlemek yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde–6 Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde–7 Bu Talimat hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığı yürütür.

------------

Talimatı Zip dosyası olarak indirin.

(11.03.2014 tarihinde https://atlantis.denizcilik.gov.tr/mevzuat/Turkce/um.aspx?Baslik=18 den alınmıştır.)