Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü

(Ekte Uygulama Talimatı ve ilgili Resmi Gazete)

Karar Tarihi : 08/10/1998
Karar Sayısı : 98/11860
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No : 06/11/1998 – :23515 Mükerrer

BİRİNCİBÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ VEKAPSAM

Madde 1 -Bu Tüzük, Türk Boğazları’nda seyir, can, mal ve çevre güvenliğini sağlamakamacıyla deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için hazırlanmış olup TürkBoğazları’nda seyir yapacak tüm gemileri kapsar.

TANIMLARVE KISALTMALAR

Madde 2 -Bu Tüzükte geçen;

a) İdare:Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı,

b) TürkBoğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nden gemileringeçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridi,

c)Mevzuat: Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar, Türk Yasaları,Tüzükleri ve Yönetmelikleri,

d) Trafikayırım şeridi içinde seyretme güçlüğü olan gemiler: Tam boyu 150 metre ve dahabüyük olan yada su çekimi 10 metre ve daha büyük olan gemiler ile teknikdurumları bakımından bu Tüzükte öngörülen trafik ayırım şeridi içerisindeseyretme güçlüğü olan gemiler,

e) Gemi:Denizde kürekten başka bir araçla yola çıkabilen her türlü araç,

f) Uğraklıgeçiş yapan gemi: Seferi, Türk Boğazları’ndan bir liman, yada iskeleye varmakyada uğramak üzere planlanmış gemi ile uğraksız geçişi bozulan yada uğraksızgeçişini bozan gemi,

g)Uğraksız geçen gemi: Seyri Türk Boğazları’nda bir liman, iskele yada bir yereuğramamak üzere planlanmış ve bu husus gemi kaptanı tarafından TürkBoğazları’na girişten önce Türk Makamlarına bildirilmiş olan gemi,

h)Uğraksız geçişini bozan gemi: Uğraksız geçiş yaparken, kaptanı tarafındanuğraksız geçişten vazgeçtiğini bildiren gemi,

i)Uğraksız geçişi bozulan gemi: Türk Boğazları’nda çatma, karaya oturma, başkabir deniz kazasına karışma gibi tehlike sebepleriyle ve mevzuat gereğincehakkında Türk İdari yada adli mercilerince araştırma, soruşturma yadakovuşturma yapılması gereken gemi,

j) Derinsu çekimli gemi: En büyük su çekimi 15 metre ve daha büyük olan gemiler,

k) Büyükgemi: Tam boyu 200 metre ve daha büyük olan gemiler,

l) Toplamyedek boyu: Yedek çeken römorkörün başı ile yedeklenenin kıçı arasındaki, yadaiten römorkörün kıçı ile itilenin başı arasındaki tam yolla çalışma sırasındakiuzunluk,

m) İstanbulBoğazı Kuzey sınırı: Anadolu Fenerini, Türkeli Fenerine birleştiren çizgi,

n)İstanbul Boğazı Güney sınırı: Ahırkapı Fenerini, Kadıköy İnciburnu/MendirekFenerine birleştiren çizgi,

o)Çanakkale Boğazı Kuzey sınırı: Zincirbozan Fenerinden geçen boylam,

p)Çanakkale Boğazı Güney sınırı: Mehmetçik Burnu Fenerini, Kumkale Fenerinebirleştiren çizgi,

r) Gündüz:Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süre,

s) Gece:Güneşin batışından doğuşuna kadar geçen süre,

t) TÜBRAP:Seyir Planı-I ve II ile Mevkii raporu ve Çağırma Noktası Raporunu kapsayan TürkBoğazları Rapor sistemi,

anlamındakullanılmıştır.

İKİNCİBÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

TRAFİKAYRIM DÜZENİ VE SINIRLARI

Madde 3 -Türk Boğazları ile yaklaşmalarında, Ek 1′de belirtilen ve Denizde ÇatışmayıÖnleme Sözleşmesinin (COLREG 72) 10 uncu Kuralına göre, düzenlenen ve IMOtarafından kabul edilen trafik ayırım düzenleri tesis edilmiştir.

TürkBoğazları’nda uygulanacak trafik ayırım düzeninin sınırları aşağıdagösterilmiştir.

Kuzeyde:

410 16′N 0280 55′E
410 21′N  0280 55′E
410 21′N  0290 16′E
410 14′N  0290 16′E

Noktalarını birleştiren alanın Kuzey sınırı.

Güneyde:

400 05′N  0260 11′E
400 02′N  0250 55′E
390 50′N  0250 53′E
390 44′N  0250 55′E
390 44′N  0260 09′E

Noktalarını birleştiren alanın Güney sınırı.

TRAFİKKONTROL MERKEZ VE İSTASYONLARI

Madde 4 -İdare, trafik ayırım düzeninin uygulanması, denetlenmesi ve rapor sistemininişlerliği için, Trafik Kontrol Merkez ve İstasyonları kurar.

TÜRKBOĞAZLARI’NDAN GEÇECEK GEMİLERİN TEKNİK DURUMLARI VE BİLDİRİMLERİ

Madde 5 -İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na girecek bütün gemiler,

a)Bayrağını taşıdıkları ülkenin mevzuatına ve uluslararası kurallara göre denizeelverişli olacaktır.

b) Gemikaptanları 6 ncı Maddenin (b) bendinde belirtilen Seyir Planı II’yi vermedenönce, gemilerin teknik bakımdan aşağıda belirtilen koşullara uygun olduğunusaptayacak ve bu durumu jurnallerine yazacaklardır.

1) Anayürütme makine ve yardımcıları çalışır durumda olacak ve her an manevraya hazırbulundurulacaktır.

2) Acildurum jeneratörleri her an devreye girebilecek durumda olacaktır.

3) Ana veyedek dümen donanımı ile pusula ve radar normal çalışır durumda olacaktır.

4) Köprüüstüpervane devir sayısı, dümen ve pervane dönüş açısı göstergeleri çalışır veışıklandırılmış durumda olacaktır.

5) Seyirfenerleri, gemi düdüğü çalışır durumda ve köprüüstü teçhizatı tamam durumdaolacaktır.

6)Köprüüstü ile baş, kıç, dümen ve makine dairesi arasındakiler başta olmaküzere, tüm gemi iç haberleşme sistemleri ve alarmları işler durumda olacaktır.

7) VHFcihazı veya cihazları iyi çalışır durumda olacaktır.

8) Işıldakve iyi durumda en az bir dürbün, köprüüstlerinde, gece ve gündüz herankullanıma hazır olacaktır.

9) Irgatve donanımı çalışır durumda ve her iki demir fundaya hazır olacak, başındapersonel bulundurulacaktır.

10)Gemilerde baş ve kıçta kullanılmaya hazır birer yedekleme halatı ve elinceleriile roket tüfeği ve savloları bulundurulacak, tehlikeli yük taşıyan gemilerdeise, bunlara ilaveten baş ve kıç tarafta birer özel yedekleme tel halatıkullanılmaya hazır bulundurulacaktır.

11) Gemi,manevrayı ve dümen tutmayı olumsuz etkileyecek kadar kıçlı olmayacak ve hiçbirgemi Türk Boğazları’na girişlerinde başa trimli olmayacaktır.

12) Gemi,olanaklar elverdiği sürece pervanesi tamamen su düzeyinin altında kalacakşekilde trimlendirilmiş olacak ve zorunlu hallerde su düzeyinin üstünde kalanpervane kanadı kısmı pervane çapının %5′ini geçmeyecektir.

13) Gemi,köprüüstünden bakıldığında, pruva ve ilerisindeki alanının kolaycagörülebileceği biçimde trimlendirilmiş ve yüklenmiş olacaktır.

14) BuTüzük ve Tüzük ile ilgili notik neşriyatlar ve son düzeltmeleri yapmış TürkBoğazları’na ait seyir haritaları gemide bulundurulacaktır.

15)Gemiler, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya StandartlarıHakkındaki Uluslararası Sözleşmeye (STCW/78-95) uygun personelle donatılmışolacaktır.

16) Gemilerolası bir kaza veya yangın durumunda, müdahale ve mücadele için gerekliönlemleri alarak, uygulanacak plan ve programları hazırlayacak, bununla ilgiliekipmanı çalışır durumda bulunduracaklardır.

Yukarıdasayılan koşulları taşımayan gemilerin kaptanları, Trafik Kontrol Merkezinedurumlarını bildireceklerdir. İdare, bildirimde bulunması gerektiği haldebulunmadığı saptanan gemiler için de 7 nci maddenin ikinci fıkrasındabelirtilen işlemleri uygulayacaktır.

TÜRKBOĞAZLARI’NDA RAPOR SİSTEMİ TÜBRAP

Madde 6 -a) Seyir Planı-I: Tehlikeli yük taşıyan gemilerle, 500 GT ve daha büyükgemilerin kaptan, donatan yada acentaları İstanbul Boğazı yada ÇanakkaleBoğazı’na girişten en az 24 saat önce, Trafik Kontrol Merkezine yazılı olarakşekli IMO standartlarına göre İdare’ce belirlenmiş Seyir Planı I’ivereceklerdir.

Trafikayırım şeritleri içinde seyretme güçlüğü olan gemiler Seyir Planı I Raporunu 25inci Maddede belirtilen süreler içinde vereceklerdir.

MarmaraLimanlarından kalkacak tehlikeli yük taşıyan gemilerle, 500 GT ve daha büyükgemiler ise Seyir Planı I’i kalkışlarından en az 6 saat önce vereceklerdir.

b) SeyirPlanı-II: (SP-I)’i vermiş olan ve teknik bakımdan gemisinin 5 inci maddeyeuygun durumda olduğunu saptayan gemi kaptanları, İstanbul veya ÇanakkaleBoğazına girişten 2 saat önce, yada 20 mil kala (hangisi önce gerçekleşirse)VHF ile Trafik Kontrol İstasyonuna şekli IMO standartlarına göre, İdarecebelirlenmiş Seyir Planı II’yi vereceklerdir.

GemilerSeyir Planı-II’yi verdikten sonra, Trafik Kontrol İstasyonu tarafındanverilecek bilgiyi göz önünde tutarak hareket edecekler, Seyir Planı-II’yiverdiklerini ve Boğaz trafiği ile ilgili aldıkları bilgiyi jurnallerineyazacaklardır.

c) MevkiRaporu: Boğazlar’a girecek boyu 20 metre ve daha büyük gemiler, Boğazgirişlerine 5 mil kala VHF ile giriş tarafındaki Trafik Kontrol İstasyonunakendilerini tanıtacak bilgileri içeren, şekli IMO standartlarına göre İdarecebelirlenmiş Mevki Raporunu vereceklerdir.

d) ÇağırmaNoktası Raporu: İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan boyu 20metre ve daha büyük gemiler, VHF ile ilgili Trafik Kontrol İstasyonuna içeriğiIMO standartlarına uygun Çağırma Noktası Raporunu İdare’ce belirlenmişmevkilerde vereceklerdir.

GÜVENLİ SEYİRYAPMA YETENEĞİNİ KAYBEDEN GEMİLER

Madde 7 -Türk Boğazları’na girmeden önce, seyir cihazı arızaları da dahil olmak üzereherhangi bir teknik nedenle güvenli seyir yapma yeteneğini kaybeden gemiler;telefon, faks yada VHF ile durumlarını Trafik Kontrol Merkezinebildireceklerdir.

TrafikKontrol Merkezi: birinci fıkra uyarınca bildirimde bulunan gemiye ve durumu 5inci Maddenin son fıkrasına uyan gemiye sörvey ve onarım işleri için demirdebekleyeceği yeri en kısa zamanda bildirecektir. Sörvey ve onarım işleri ve eldeedilen sonuçlar hakkında bilgi verilen Merkez, bu bilgileri değerlendirerek yageminin olağan geçiş yapabileceğini yada güvenli geçiş için belirli tedbirleralınmak suretiyle geçiş yapabileceğini ilgili geminin kaptanına bildirir.

KILAVUZ KAPTAN İŞARETİ

Madde 8 -Türk Boğazları’ndan kılavuz kaptan alarak geçen gemiler gündüzleri (H)sancağını çekeceklerdir.

UĞRAKSIZGEÇİŞ İŞARETİ

Madde 9 -Türk Boğazları’ndan uğraksız geçiş yapan gemiler seyirde ve demirde, gündüzleri(T) sancağını çekeceklerdir. Geceleri de ufkun her yerinden görülebilen biryeşil fener göstereceklerdir.

Uğraksızgeçişini bozan yada uğraksız geçişi bozulan gemi (T) sancağını ve yeşilfenerini göstermeyecektir.

UĞRAKSIZGEÇEN GEMİLERİN DEMİRLEME ŞARTLARI

Madde 10 -Türk Boğazları’ndan uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimlerinikarşılamak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla 23 üncüMaddede gösterilen demirleme yerlerine ilgili kuruluşların gözetimi altındaserbest pratika almaksızın 48 saat kalabilirler.

Bu süreiçinde, gemilerde; ölüm, hastalık, gemi adamı değişimi, izin veya acentateması, yakıt, kumanya ikmali, arıza onarımı ve benzeri zorunluluk hallerineilişkin faaliyetler icra edilebilir.

48 saattenfazla limanda kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemiler, gösterilen demiryerlerine demirleyip, serbest pratika almak zorundadır. Demirlemek suretiyleuğraksız geçişini bozan gemilere emniyet, gümrük ve diğer mevzuatıngerektirdiği denetim ve işlemler uygulanır.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM : İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI’NDAN GEÇİŞ

GEÇİŞ İÇİNALINACAK ÖNLEMLER

Madde 11 -Gemi kaptanları, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçinceye kadarköprüüstü, harita kamarası ve kırlangıçlara görevlilerden başkasının girmesiniönleyecek ve görevlilerin kumanda etme, çevreyi izleme ve gözlemlerinizorlaştırmayacak gerekli önlemleri alacaklardır.

İstanbulve Çanakkale Boğazları’nda seyreden gemilerde, ana makine kontrol istasyonu,makine dairesinde veya dışında da olsa ana makinenin başında yetkili personelbulunacaktır.

İstanbulve Çanakkale Boğazları’nda seyreden gemilerde, dümen elle tutulacak ve dümentutmak için otomatik pilot aygıtı kullanılmayacaktır. Yedek dümen donanımı heran kullanılmaya hazır olacak ve başında görevli bulunacaktır.

DÜMENTUTMA FENERİ

Madde 12 -Köprüüstleri pruva gönderinden 150 metreden daha uzak gemilerle, köprü üstleripruvanın dönüşünü gözle rahatça denetlemeye uygun olmayan vasıftaki gemiler,geceleri pruvalarında yalnızca köprüüstlerinden görülecek biçimde siperlenmiş,beyaz renkten başka renkte ışık gösteren bir dümen tutma feneritaşıyacaklardır.

HIZ

Madde 13 -Gemilerin İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçiş hızı karaya göre saatte 10deniz milidir. Ancak dümen dinleme yolu elde edilemediğinde; Trafik Kontrolİstasyonuna bilgi verilerek çatma ve çatışmayı önlemeye ve çevreye zarar vericidalgalar yaratmaya özen göstererek bu hız aşılabilir.

YETİŞENGEMİ

Madde 14 -İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçiş yapan gemiler, zorunluluk olmadıkçaönlerinde seyreden gemiyi geçmeyeceklerdir.

a)İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan aynı istikamette geçiş yapan gemiler,aralarında en az sekiz gomina mesafe bırakacaklardır. Trafik Kontrol Merkezigemi tipini gözönüne alarak bu mesafeyi arttırabilir.

b)İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda seyretmekteyken herhangi bir nedenle hızınıazaltacak gemiler, arkalarından gelmekte olan gemilere yol kesecekleriniönceden bildireceklerdir.

c) Kendimakine gücüyle düşük yol yapan gemiler, kendi trafik ayırım şeritlerinin mümkünolan en sancak tarafında seyredecekler ve daha hızlı giden gemilerinkendilerini geçmelerine izin vereceklerdir.

d)İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda önden giden yavaş gemiyi geçmek zorunluluğuduyan bir gemi, böyle bir geçişi yapmadan önce, Trafik Kontrol İstasyonundanbölgedeki trafik durumunu öğrenecek ve durum elverişli ise, öndeki gemiyidurumdan haberdar edecektir. Öndeki gemiyi geçiş manevrası, tek rotadaykengerçekleştirilmeye çalışacaktır.

e)İstanbul Boğazı’nda Vaniköy ve Kanlıca arasında, Çanakkale Boğazı’nda Nara veKilitbahir Burnu arasında önde seyreden gemi geçilmeyecektir.

GEÇİŞSIRASINDA KAZA VE ARIZA

Madde 15 -İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçerken kaza, arıza, zorunlu demirlemegibi bir nedenle uğraksız geçişi bozulan gemi, Trafik Kontrol İstasyonuna hemenbilgi vererek tavsiye ve talimat isteyeceklerdir. İlgili Trafik Kontrolİstasyonunca kendilerinin ve çevrenin güvenliğini sağlayacak önlemler tamamlandıktansonra kılavuz kaptan alacaklar ve geçişin tamamlanması için öngörülenleriyerine getireceklerdir.

KUMANDAALTINDA OLMAYAN GEMİ

Madde 16 -Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesinde tanımı yapılan “kumanda altındabulunmayan tekne” ile “manevra kabiliyeti sınırlı tekne”ninİstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçmesi İdarenin özel iznine bağlıdır.

Bir gemi,İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçerken “kumanda altında bulunmayantekne” konumuna düşerse, gemi kaptanı derhal bu durumu Trafik Kontrolİstasyonuna bildirecek ve kendilerine verilen talimata uyacaktır.

YEDEKLEME

Madde 17 -Güvenli seyir sağlamak için bir gemi yada cisim, Türk Boğazları’ndan yalnızca oişe uygun ve yeterli çekme kuvvetinde olan römorkör yada römorkörlerle veyayedekleme için uygun şekilde donatılmış olan ve römorkör özelliği taşıdığı IMOstandartlarına göre belgelenmiş gemiler tarafından yedeklenerek çekilebilir.

a)Yedekleme halatı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na girmeden önce uygunbiçimde kısaltılacaktır.

b) İdaregerekli gördüğünde, toplam yedek boyu 150 metre ve daha çok olan gemilerin veyedeğinin rotalarını koruyabilmeleri için önlemler alacaktır.

c) Yedekteçekilen gemilerde ve cisimlerde, yedek halatının herhangi bir nedenle kopmasıdurumunda, hemen yerine verilecek yeterli sağlamlıkta bir halatla, bu halatıverecek yeterli sayıda gemiadamı bulunacaktır.

d) Mümkünolabildiği takdirde yedekte çekilen gemide pervane çalıştırılacak ve dümentutulacaktır.

İSTANBULVE ÇANAKKALE BOĞAZLARI’NDAN KALKAN GEMİLER

Madde 18 -İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndaki rıhtım, iskele ve demirleme yerlerindenkalkan gemiler, Trafik Kontrol İstasyonuna kalkışlarını önceden bildireceklerve durum hakkında bilgi alacaklardır.

Bu gemilertrafiğe katılabilmek için trafiğin neta olmasını bekleyeceklerdir.

TRAFİKAYIRIM DÜZENİNDEN AYRILMA

Madde 19 -Türk Boğazları’nda trafik ayırım düzeni içinde seyretmekteyken, rıhtımlara veyaiskelelere yanaşma, şamandıralara bağlama, demirleme, geri dönme, arıza,olağanüstü durum ve benzeri nedenlerle trafik ayırım düzeninden ayrılmasıgereken gemiler, bu durumu Trafik Kontrol İstasyonuna ve varsa yakınçevrelerindeki gemilere duyuracaklardır.

TRAFİĞİNGEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI

Madde 20 -Türk Boğazları’nın bütününde yada bazı kısımlarında deniz trafiği,

a) Mücbirsebeplerle,

b) Çatma,karaya oturma, yangın, kamu güvenliği, çevre kirlenmesi gibi tehlikedurumlarında,

c)Köprü/tünel inşaatı, sondaj vb. sualtı ve su üstü çalışmaları gibi kamuyararına yapılan büyük inşaatlarda,

d) Geçiştrafiğini askıya almayı gerektiren ciddi ve beklenmedik seyrüsefertehlikelerinde,

İdarecegeçici olarak durdurulabilir.

İdare budurdurmanın imkan nispetinde kısa sürmesi için gerekli önlemleri alacaktır.

Geçişindurdurulması veya başlatılması, ilgili Liman Başkanlığı ve Trafik Kontrolİstasyonlarınca gemilere ve ilgililere duyurulacaktır.

TürkBoğazları’nda trafiğin geçici olarak durdurulmasından sonra açılması üzerine,bekleyen gemilerin Türk Boğazları’na girişleri, trafik akışını hızlandırmakiçin Türk Boğazları Rapor Verme Sistemi’ne göre tespit edilen geçiş sırasına vegemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere duyurulur.

TRAFİKAYIRIM ŞERİTLERİ İÇİNDE SEYRETME

Madde 21 -Türk Boğazları’nda seyreden: a) Uğraksız geçiş yapan veya trafik ayrım düzeninekatılan veya daha sonra trafik ayırım düzeninden ayrılacak gemiler trafik akışyönüne uygun trafik şeridi içinde seyretmek zorundadır.

b) Trafikayırım şeridi içinde seyretme güçlüğü olan gemiler için İdare güvenli geçişisağlayacak gerekli önlemleri alır.

c) Bumaddenin (b) bendinde belirtilen gemiler haricindeki gemilerden, trafik ayırımşeritlerine uymayanlar IMO’ya ve bayrak devletine bildirilir.

DERİN SUÇEKİMLİ GEMİLER

Madde 22 -Türk Boğazları’ndan geçiş yapan derin su çekimli gemiler, geceleri ufkun heryönünden görünen dikey bir doğru üzerinde üç kırmızı fener, gündüzleri ise yineufkun her yönünden görünen silindir biçiminde bir işaret göstereceklerdir.

TürkBoğazları’nda seyreden diğer gemiler, derin su çekimli gemilerin manevralarınıkısıtlamayacak ve yeterli bir seyir alanı bırakacaklardır.

TürkBoğazları’nda seyreden diğer gemiler, Trafik ayırım düzeninin kesişme ve kavşaknoktalarında, bu düzen içinde seyreden derin su çekimli gemilerin yolundançıkacaklardır.

DEMİRLEMEYERLERİ

Madde 23 -Trafik düzeninin uygulanabilmesi bakımından demirlemek isteyen gemilerindemirleme yerleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İstanbulBoğazı Kuzey Girişi demirleme yerleri (Ek 2)’dedir.

b)İstanbul Boğazı Güney Girişi demirleme yerleri (Ek 3)’dedir.

c)Çanakkale Boğazı Kuzey Girişi demirleme yerleri (Ek 4)’dedir.

d)Çanakkale Boğazı İçi, Karanlık Liman demirleme yeri (Ek 5)’dedir.

e)Çanakkale Boğazı Güney Girişi demirleme yerleri (Ek 6)’dadır.

İdaredemirleme yerleri için tahsisli demirleme mevkileri tesis edebilir.

a, b, c ved bentlerinde sayılan demir yerlerine kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır.

Gemiler,belirtilen demirleme yerlerinde saldıkları zaman demirleme yeri alanınınsınırları dışına taşmayacak şekilde demirleyeceklerdir.

Budemirleme yerlerinin sahilden itibaren 2.5 gominası içinde demirlemek yasaktır.

SAKLIHÜKÜMLER

Madde 24 -Bu bölümde yer alan hükümler, İstanbul Limanı ve Çanakkale Limanı ile ilgilimevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, her iki Boğaz için de geçerlidir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM : TÜRK BOĞAZLARI İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

TRAFİKAYIRIM ŞERİDİNDE SEYRETME GÜÇLÜĞÜ OLAN GEMİLER

Madde 25 -a) Boyları 150-200 metre ve/veya su çekimleri 10-15 metre arasında olan gemilerSP-1 raporunu Türk Boğazları’na girmeden en az 24 saat önce, Boyları 200-300metre ve/veya su çekimleri 15 metreden daha büyük olan gemiler SP-1 raporunuTürk Boğazları’na girmeden en az 48 saat önce; Trafik Kontrol Merkezinevereceklerdir.

b) Boyları300 metre ve daha büyük olan gemilerin donatanı yada işleticisi tarafından,seferlerin planlanması aşamasında İdareye, gemi nitelikleri ve yükü hakkındabilgi verilecektir. Trafik Kontrol Merkezi ve gerektiğinde İdare, gemilerhakkındaki bu bilgilere dayanarak, gemilerin boyutları ve manevra yeteneği dedahil bütün özelliklerini, Türk Boğazları’nın morfolojik ve fiziksel yapısını,mevsim şartlarını, can, mal ve çevre güvenliğiyle deniz trafiğini göz önündebulundurarak, Türk Boğazları’ndan güvenli bir geçişi sağlamak için gerekli olanşartları ve varsa tavsiyelerini ilgili geminin donatanına, işletenine yadakaptanına bildirir; bahse konu gemilerden geçiş için gerekli şartlarıtaşıyanlar en az 72 saat önceden SP-I Raporunu vereceklerdir.

c) TrafikKontrol Merkezi, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen gemiler ile tehlikeli yüktaşıyan gemilerin güvenli geçiş yapmasını sağlamak üzere önlem alır, gerekligördüğü durumlarda belli bir bölgede trafik ayırım şeritleri içinde seyretmekuralını askıya alabilir.

d)Tehlikeli yük taşıyan; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen niteliklere haiz birgemi; İstanbul Boğazı’na Kuzey’den girdiğinde Boğaziçi Köprüsü’nü, Güney’dengirdiğinde Hamsi Burnu-Fil Burnu hattını geçene kadar; Çanakkale Boğazı’ndaise, önde giden geminin Nara Burnu bölgesini terketmesine kadar aynı niteliktebaşka bir gemi Boğazlar’dan içeri alınmaz.

NÜKLEERGÜÇLE YÜRÜTÜLEN, NÜKLEER YÜK VEYA ATIK TAŞIYAN, TEHLİKELİ VE/VEYA ZARARLI YÜKVEYA ATIK TAŞIYAN GEMİLER

Madde 26 -Türk Boğazları’ndan Geçiş Yapmak İsteyen

a) Nükleergüçle yürütülen gemiler,

b) Nükleeryük veya atık taşıyan gemiler,

c)Tehlikeli ve/veya zararlı yük veya atık taşıyan gemiler, seferlerininplanlanması aşamasında ve 72 saatten az olmamak koşuluyla, ilgili mevzuatuyarınca İdareye taşıdıkları yük hakkında bilgi verecek, geminin IMOstandartları ve ilgili diğer uluslararası anlaşmalarda öngörülen kurallarauygun nitelikte olduğunu ve yükün uygun şekilde taşındığını göstermek üzerebayrak devleti tarafından düzenlenen belgeleri ileteceklerdir.

Birincifıkrada belirtilen gemilerin kaptanları, İdarenin, gemilerin TürkBoğazları’ndan güvenli geçişlerini sağlamak üzere bildireceği geçiş koşullarınauymakla yükümlüdürler.

Söz konusugemiler, uluslararası düzenlemelerde öngörülen şekil ve usule uygun olarakyüklerini taşıyacaklar, gündüz (B) sancağı çekecekler, gece de ufkun heryerinden görülebilecek bir kırmızı fener göstereceklerdir.

KILAVUZKAPTAN ALMA

Madde 27 -Trafik kontrol merkezince Türk Boğazları’ndan uğraksız geçiş yapacak gemilerecan, mal, seyir ve çevre güvenliği bakımından kılavuz kaptan almaları önemletavsiye edilir.

USULSÜZBAĞLAMA VE DEMİRLEME

Madde 28 -Türk Boğazları trafik ayırım düzeninde seyrederken, bildirimi dışında, izinalmaksızın rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, demiryerlerine demirleyen gemiler, ilgili Liman Başkanlığı’nca sağlanacak kılavuzkaptan ve römorkörlerle kaldırtılır. Bu iş için yapılan giderler ilgili geminindonatanı, işleteni yada acentasından alınır.

Trafikayırım düzeni içinde, büyük bir tehlike durumuyla karşılaşılmadıkçademirlenemez. Böyle bir tehlike nedeniyle trafik ayırım düzeni içindedemirlemek zorunda kalan gemiler, durumu hemen trafik kontrol istasyonunabildirirler. İdare, kılavuz kaptan ve römorkör/römorkörler sağlayarak, gemiyitrafik ayırım düzenini neta edecek biçimde, emniyetli bir demir yerinekaldırtır. Bu iş için yapılan giderler ilgili geminin donatanı, işleteni yadaacentasından alınır.

ÇEVREKİRLETME YASAĞI

Madde 29 -Türk Boğazları’ndan geçen gemiler, çevre kirlenmesine karşı mevzuatla saptanmışbütün önlemleri eksiksiz almakla yükümlüdürler.

YELKENLE VEKÜREKLE SEYİR YASAĞI

Madde 30 -Türk Boğazları’nda trafik ayırım düzeni içinde yelkenle, kürekle seyretmek,yüzmek ve avlanmak yasaktır. Ancak sportif amaçlı yelken, kürek ve yüzmeyarışları idarenin iznine tabidir.

BİLDİRİMYÜKÜMLÜLÜĞÜ VE RAPOR

Madde 31 -a) Türk Boğazları’nda trafik ayırım düzeni içinde seyreden gemilerinkaptanları, gemilerinde baş gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkları, ölüm veyaralanma gibi olayları Trafik Kontrol İstasyonuna bildirmek zorundadır.

b) TürkBoğazları’nda yanlış seyreden yada kurallara uymayan gemileri gören kılavuzkaptanlar, gemi kaptanları ve kamu görevlileri bu gemileri derhal TrafikKontrol İstasyonuna bildirecekler ve 24 saat içinde yazılı bir raporvereceklerdir.

c) Kılavuzkaptanlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde meydana gelen deniz kazalarını verotaları üzerinde seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları,derhal Trafik Kontrol İstasyonuna bildirecekler ve 24 saat içinde yazılı birrapor vereceklerdir.

BEŞİNCİBÖLÜM :İSTANBUL BOĞAZI DENİZ TRAFİK AYIRIM DÜZENİNE İLİŞKİN KURALLAR

SINIRLAR

Madde 32 -İstanbul Boğazı deniz trafik ayırım düzeninin sınırları:

Kuzeyde;

(1) 410 16′N 0280 55′E
(2) 41021′N  0280 55′E
(3) 41021′N  0290 16′E
(4) 41014′N  0290 16′E noktaları.
Güneyde:

Büyükçekmece Bababurnu’nun güney kerterizinde 2 mil uzaklıktaki mevkiile Yelkenkaya Fenerini birleştiren çizgiler arasında kalan deniz alanıdır.

HAVAÇEKİMİ

Madde 33 -İstanbul Boğazı trafik ayırım düzenine uygun olarak geçiş yapan gemiler, boğazköprülerinin seyir güvenliği ile ilgili ikaz ışıklarına özen göstereceklerdir.

İstanbulBoğazı’ndan, hava çekimi 58 metre ve daha yüksek olan gemiler geçmeyecektir.Hava çekimi 54 metre ile 58 metre arasında olan gemilere, rotalarını korumalarıiçin, İdarenin gerekli gördüğü sayıda ve güçte römorkör eşlik edecektir.

YERELDENİZ TRAFİĞİ

Madde 34 -Kuzeyde Türkeli Feneri’nden, Anadolu Feneri’ne çekilen ve güneyde AhırkapıFeneri’nden, Kadıköy İnciburnu Mendirek Feneri’ne çekilen çizgiler arasındakialanda, Boğazın karşılıklı iki kıyısı arasında aykırı olarak geçiş yapan,iskeleler arası seyreden şehir hattı gemileri ile diğer deniz araçları trafikayırım şeritlerini enkısa yoldan geçecekler; Karadeniz’den Marmara ve Marmara’danKaradeniz yönünde seyreden gemilerin yollarından çıkacaklar ve bu gemilereçapariz vermeyeceklerdir. Ancak, çatışma olasılığı varsa, gemiler UluslararasıDenizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca gerekliönlemleri alacaklardır.

AKINTI

Madde 35 -a) İstanbul Boğazı’nda üst akıntı şiddeti 4 mil/saat’in üstüne çıktığında yadaLodos nedeniyle orkoz akıntıları oluştuğunda manevra hızı 10 mil/saat ve dahaaşağı olan tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler ve derin su çekimligemiler Boğaz’a girmeyecek ve akıntı şiddetinin 4 mil/saat ve altına düşmesiniveya orkoz akıntılarının ortadan kalkmasını bekleyeceklerdir.

Ancak,yukarıdaki gemilerin dışında kalan gemiler isterlerse geçişlerini TrafikKontrol Merkezinin tonajlarına uygun olarak öngöreceği römorkör/römorkörlerialarak yapabilirler.

b)İstanbul Boğazı’nda üst akıntı şiddeti 6 mil/saat’in üstüne çıktığında yadaLodos nedeniyle kuvvetli orkoz akıntıları oluştuğunda hızı ne olursa olsuntehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler ve derin su çekimli gemilerİstanbul Boğazı’na girmeyecek ve akıntı şiddetinin 6 mil/saat’in altınadüşmesini veya kuvvetli orkoz akıntılarının ortadan kalkmasını bekleyeceklerdir.

c)İdarece, akıntılarla ilgili durumlar, gemilere ve ilgililere duyurulur.

d) Akıntışiddetinin veya düzeninin normale dönmesi üzerine, Trafik Kontrol Merkezince,bekleyen gemilerin Boğaz’a giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğaz’dangeçmelerini sağlamak için, TÜBRAP’a göre tespit edilen geçiş sırasına vegemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere duyurulur.

GÖRÜŞUZAKLIĞI

Madde 36 -İdarece, İstanbul Boğazı’nda görüş uzaklığının azalmasıyla ilgili durumlar,gemilere ve ilgililere duyurulur.

a)İstanbul Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 2 mil ve altınadüştüğünde, Boğaz’dan geçen gemiler, radarlarını sürekli ve iyi resim verecekbiçimde açık tutacaklardır. İki radar bulunan gemilerde, bir radar kılavuzkaptanın kullanımına verilecektir.

b)İstanbul Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 1 mil ve altınadüştüğünde, deniz trafiği uygun görülen tek yöne açık tutulacak ve karşı yönekapatılacaktır. Bu sırada, tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler vederin su çekimli gemiler İstanbul Boğazı’na girmeyecektir.

c)İstanbul Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı yarım mil ve altınadüştüğünde İstanbul Boğazı geçiş trafiği iki yöne de kapatılacaktır.

d) İstanbul Boğazı’nda görüş uzaklığınınseyre elverişli duruma gelmesi üzerine Trafik Kontrol Merkezince, bekleyengemilerin Boğaz’a giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğazdangeçmelerini sağlamak için, TÜBRAP’a göre tespit edilen geçiş sırasına vegemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere duyurulur.

KILAVUZLUKHİZMETLERİ

Madde 37 -İstanbul Boğazı’nda kılavuzluk hizmetleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

a)İstanbul Boğazı geçişi yapacak gemiler;

1) Karadeniztarafında:

Kılavuzkaptan alma yeri: 41 15, 15N-29 07′, 94E mevkiidir. Hava ve deniz şartlarınabağlı olarak bu mevkii ile Hamsi Limanı Feneri’ni Fil Burnu Feneri’nebirleştiren çizgi arasında, Güney yönlü trafik şeridinin mümkün olduğuncasancak tarafından yapılır.

Kılavuzkaptan çıkartma yeri: 41 14′, 48N-29 09′, 52E mevkiidir. Hava ve denizşartlarına bağlı olarak bu mevkii ile Hamsi Limanı Feneri’ni Fil BurnuFeneri’ne birleştiren çizgi arasında, Kuzey yönlü trafik şeridinin mümkünolduğunca sancak tarafından yapılır.

2) Marmaratarafında:

Kılavuzkaptan alma yeri: 400 55′, 28N-280 58′, 75E mevkiidir. Hava ve deniz şartlarınabağlı olarak bu mevkii ile Fenerbahçe Feneri’nden geçen enlem arasında DikkatliBulunulacak Bölge ve Kuzey yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancaktarafında yapılır.

Kılavuzkaptan çıkartma yeri: 400 56′, 52N-280 54′, 70E mevkiidir. Hava ve denizşartlarına bağlı olarak bu mevkii ile Fenerbahçe Feneri’nden geçen enlemarasında Dikkatli Bulunulacak Bölge ve Güney yönlü trafik şeridinin mümkünolduğunca sancak tarafından yapılır.

b) Limanagelen ve giden gemiler;

1)Karadeniz tarafından limana gelen gemiler, seyir halinde iken yanaşmamanevrasına elverecek yeterli uzaklıkta, boğaz kılavuz kaptanlarını çıkartıp,liman kılavuz kaptanları alacaklardır.

2) Marmaratarafından limana gelen gemiler, liman kılavuz kaptanlarını Marmara tarafındanİstanbul Boğazı geçişi yapan gemilerle aynı yerde alacaklardır.

3)Limanın, İstanbul Boğazı dışında kalan bir yanaşma yerine Liman sınırlarıdışında gelen gemiler, seyir halindeyken liman kılavuz kaptanlarını yanaşmamanevrasına elverecek yeterli mesafede alacaklardır.

4)Yukarıdaki gemiler demirlemişlerse, liman kılavuz kaptanlarını demir yerlerindealacaklardır.

c)İdarece, deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektirdiği hallerde, kılavuzkaptan alma ve çıkartma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve ilgililereduyurulur.

TÜRKLİMANLARINA UĞRAMIŞ YADA UĞRAYACAK GEMİLERİN EMNİYET VE GÜMRÜK DENETİMLERİ

Madde 38 -İstanbul Boğazı’nda, trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrükdenetimleri yapılamaz. Ancak, gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrükdenetimleri gemiye çıkacak görevlilerce kılavuz kaptan alma yerlerinde, geminingideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir yerlerindeyapılır.

SAĞLIKDENETİMLERİ

Madde 39 -İstanbul Boğazı’nda sağlık denetimi, kılavuz kaptan alma yerlerinden hemen önceveya seyir güvenliğini etkilemeyecek yerlerde yapılır. Bu mevkiler TrafikKontrol Merkezince belirlenir ve gemilere bildirilir.

ACENTA İLEBULUŞMA YERLERİ

Madde 40 -İstanbul Boğazı’nda seyreden gemiler; demir yerleri dışında acenta ile temasyapamazlar. Ancak zorunlu hallerde, Trafik Kontrol İstasyonlarından izinalınarak, kendi trafik ayırım şeritlerinin en sancak tarafında, trafik ayırımdüzenine uyarak ve seyir şartlarını bozmadan;

a) Güneyde1 saati aşmayacak şekilde, Kumkapı Barınak Feneri’nden geçen boylamınbatısında,

b) Kuzeyde15 dakikayı aşmayacak şekilde; Hamsi Limanı ile Fil Burnu’nu birleştirençizginin kuzeyinde acenta teması yapabilirler.

ALTINCIBÖLÜM : ÇANAKKALE BOĞAZI DENİZ TRAFİK AYIRIM DÜZENİNE İLİŞKİN KURALLAR

SINIRLAR

Madde 41 -Çanakkale Boğazı deniz trafik ayırım düzeni sınırları;

Kuzeyde:

(1) 400 37′N 0270 11′E
(2) 400 27′N  0270 09′E,

Güneyde:

(1) 400 05′N 0260 11′E
(2) 400 02′N  0250 55′E
(3) 390 50′N  0250 53′E
(4) 390 44′N  0250 55′E
(5) 390 44′N  0260 09′E

Noktalarını birleştiren çizgiler arasında kalan deniz alanıdır.

YERELDENİZ TRAFİĞİ

Madde 42 -Çanakkale Boğazı’nın karşılıklı iki kıyısı arasında aykırı olarak geçiş yapan,iskeleler arası seyreden şehir hattı gemileri ile diğer deniz araçları trafikayırım şeritlerini en kısa yoldan geçecekler; Ege’den Marmara’ya ve Marmara’danEge’ye seyreden gemilerin yollarından çıkacaklar ve bu gemilere çaparizvermeyeceklerdir. Ancak, çatışma olasılığı varsa, gemiler Uluslararası DenizdeÇatışmayı Önleme Sözleşmesinin ilgili Hükümleri uyarınca gerekli önlemlerialacaklardır.

AKINTI

Madde 43 -a) Çanakkale Boğazı’nda üst akıntı şiddeti 4 mil/saat’in üstüne çıktığında,manevra hızı 10 mil/saat ve daha aşağı olan tehlikeli yük taşıyan gemiler,büyük gemiler ve derin su çekimli gemiler Boğaz’a girmeyecek ve akıntışiddetinin 4 mil/saat ve altına düşmesini bekleyeceklerdir.

Ancak,yukarıdaki gemilerin dışında kalan gemiler isterlerse geçişlerini TrafikKontrol Merkezi’nin tonajlarına uygun olarak öngöreceği römorkör/römorkörleri alarakyapabilirler.

b)Çanakkale Boğazı’nda üst akıntı şiddeti 6 mil/saat’in üstüne çıktığında hızı neolursa olsun tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler ve derin su çekimligemiler Çanakkale Boğazı’na girmeyecek ve akıntı şiddetinin 6 mil/saat’inaltına düşmesini bekleyeceklerdir.

c)İdarece, akıntılarla ilgili durumlar, gemilere ve ilgililere duyurulur.

d) Akıntışiddetinin veya düzeninin normale dönmesi üzerine, Trafik Kontrol Merkezince,bekleyen gemilerin Boğaz’a giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğazdangeçmelerini sağlamak için, TÜBRAP’a göre tespit edilen geçiş sırasına vegemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere duyurulur.

GÖRÜŞUZAKLIĞI

Madde 44 -İdarece, Çanakkale Boğazı’nda görüş uzaklığının azalmasıyla ilgili durumlar,gemilere ve ilgililere duyurulur.

a)Çanakkale Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 2 mil ve altınadüştüğünde, Boğazdan geçen gemiler, radarlarını sürekli ve iyi resim verecekbiçimde açık tutacaklardır. İki radar bulunan gemilerde, bir radar kılavuzkaptanın kullanımına verilecektir.

b)Çanakkale Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 1 mil ve altınadüştüğünde, deniz trafiği uygun görülen tek yöne açık tutulacak ve karşı yönekapatılacaktır. Bu sırada, tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler vederin su çekimli gemiler Çanakkale Boğazı’na girmeyecektir.

c)Çanakkale Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı yarım mil ve altınadüştüğünde Çanakkale Boğazı geçiş trafiği iki yöne de kapatılacaktır.

d)Çanakkale Boğazı’nda görüş uzaklığının seyre elverişli duruma gelmesi üzerineTrafik Kontrol Merkezince, bekleyen gemilerin Boğaza giriş sırası, bu gemilerinen kısa zamanda Boğazdan geçmelerini sağlamak için, TÜBRAP’a göre tespit edilengeçiş sırasına ve gemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere veilgililere duyurulur.

KILAVUZLUKHİZMETLERİ

Madde 45 -Çanakkale Boğazı’nda kılavuzluk hizmetleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. a)Çanakkale Boğazı geçişi yapacak gemiler:

1) Egetarafında:

Kılavuzkaptan alma yeri: 40 00′ 45N-26 08′, 15E mevkiidir. Hava ve deniz şartlarınabağlı olarak bu mevkii ile Kumkale Fenerinden geçen boylam arasında, Kuzeyyönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.

Kılavuzkaptan çıkartma yeri: 40 01′, 55N-26 08, 20E mevkiidir. Hava ve denizşartlarına bağlı olarak bu mevkii ile Kumkale Fenerinden geçen boylam arasında,Güney yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.

2) Marmaratarafında:

Kılavuzkaptan alma yeri: 40 25′, 70N-26 44′, 15E mevkiidir. Hava ve deniz şartlarınabağlı olarak bu mevkii ile Gelibolu Fenerinden geçen boylam arasında, Güneyyönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.

Kılavuzkaptan çıkartma yeri: 40 25′, 05N-26 44′, 10E mevkiidir. Hava ve denizşartlarına bağlı olarak bu mevkii ile Gelibolu Feneri’nden geçen boylamarasında, Kuzey yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafındayapılır.

b) Limanagelen ve giden gemiler;

1)Çanakkale Boğazı dışından Limana gelen gemiler, boğaz kılavuz kaptanlarını,Çanakkale Boğazı geçişi yapan gemilerle aynı yerde alacaklardır. Bu gemilerseyir halindeyken yanaşma manevrasına elverecek yeterli uzaklıkta, boğazkılavuz kaptanlarını çıkartıp, liman kılavuz kaptanlarını alacaklardır.

2)Limanın, Çanakkale Boğazı dışında kalan bir yanaşma yerine Liman sınırlarıdışından gelen gemiler, seyir halindeyken, liman kılavuz kaptanlarını yanaşmamanevrasına elverecek yeterli mesafede alacaklardır.

3)Yukarıdaki gemiler demirlemişlerse, liman kılavuz kaptanlarını demir yerlerindealacaklardır.

c)İdarece, deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektirdiği hallerde, kılavuzkaptan alma ve çıkartma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve ilgililereduyurulur.

TÜRKLİMANLARINA UĞRAMIŞ YADA UĞRAYACAK GEMİLERİN EMNİYET VE GÜMRÜK DENETİMLERİ

Madde 46 -Çanakkale Boğazı’nda, trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrükdenetimleri yapılamaz. Ancak, gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrükdenetimleri gemiye çıkacak görevlilerce kılavuz kaptan alma yerlerinde; geminingideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir yerlerindeyapılabilir.

SAĞLIKDENETİMLERİ

Madde 47 -Çanakkale Boğazı’nda sağlık denetimi, Ege’den girişte ve kılavuz kaptan almayerlerinden hemen önce veya seyir güvenliğini etkilemeyecek yerlerde yapılır.Bu mevkiler Trafik Kontrol Merkezince belirlenir ve bildirilir.

ACENTE İLEBULUŞMA YERLERİ

Madde 48 -Çanakkale Boğazı’nda seyreden gemiler; demir yerleri dışında acenta ile temasyapamazlar.

Ancakzorunlu hallerde, Trafik Kontrol İstasyonlarından izin alınarak kendi trafikayırım şeritlerinin en sancak tarafında, trafik ayırım düzenine uyarak ve seyirşartlarını bozmadan, 1 saati aşmayacak şekilde Kanlıdere ve KaranfilFenerlerini birleştiren hattın güneyinde acenta teması yapabilirler.

YEDİNCİBÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

TÜZÜKHÜKÜMLERİNİN BİR KISMINDAN AYRIK TUTULAN GEMİLER.

Madde 49 -Savaş gemilerine, yardımcı savaş gemilerine ve ticari amaçla kullanılmayandiğer devlet gemilerine bu Tüzük hükümlerinin 5, 9, 10, 11, 12, 15, 21, 25, 26,27, 31, 38, 39, 46, 47 ve 51 inci maddeleri ve 6 ncı maddenin (a) bendiuygulanmaz.

ÖZGÜRGEÇİŞ HAKKI VE MASUM GEÇİŞ HAKKI

Madde 50 – (Mülga madde: 22/03/1999 Tüzük99/12660 – 1 md.)

TÜZÜKHÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANIŞ

Madde 51 -Tüzük hükümlerine aykırı davrandığı saptanan gemi kaptanlarına ve gemiadamlarına ilgili mevzuatın gerektirdiği hükümler uygulanır.

YÜRÜRLÜKTENKALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde 52 -23/11/1993 tarih ve 1993/5061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğekonulan “Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni HakkındakiTüzük” yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 53 -T.C. Anayasası’nın 115 inci ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve GörevEsasları Hakkındaki Kanunun 37 nci Maddesi ile 618 sayılı Limanlar Kanununun 2nci Maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay’ca incelenmiş olan bu Tüzükhükümleri Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 54 -Bu Tüzük Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK – 1

TRAFİK AYRIM DÜZENLERİ
İstanbul Boğazı Kuzey Yaklaşması
İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı Güney Yaklaşması ve Marmara Denizi
Çanakkale Boğazı
Çanakkale Boğazı Güney – Batı Yaklaşması

EK – 1.1

İSTANBUL BOĞAZI KUZEY YAKLAŞMASI
İlgili Harita: Türk deniz haritası 1811 (INT3758), 1993 basımlı
Not: Bu haritada Avrupa datumu esas alınmıştır.
Trafik Ayırım Düzeninin tanımlanması

(a)Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı Kuzey – Güney yönlü birtrafik ayırım bölgesi tesis edilmiştir.

(1) 410 20′.50N, 290 09′.90E
(2) 410 20′.00N, 290 12′.50E
(3) 410 13′.60N, 290 07′.98E

(b)Yukarıdaki (a) paragrafı ile verilen ayırım bölgesi ile aşağıdaki mevkileribirleştiren hat arasında Kuzeydoğu yönlü trafik için bir trafik şeridi tesisedilmiştir.

(4) 410 15′.80N, 290 16′.90E
(5) 410 14′.10N, 290 10′.00E
(6) 410 13′.36N, 290 08′.55E

(c)Yukarıdaki (a) paragrafı ile verilen ayırım bölgesi ile aşağıdaki mevkiileribirleştiren hat arasında Güney, Güneybatı yönlü trafik için bir trafik şeriditesis edilmiştir.

(7) 410 19′.40N, 290 02′.00E
(8) 410 14′.70N, 290 07′.20E
(9) 410 13′.80N, 290 07′.50E

EK – 1.1(Harita)

Haritaiçin ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK-1.2

İSTANBULBOĞAZI

İlgiliHaritalar: Türk deniz haritaları 2921 (INT3756), 1993 basımlı; 2921A, 1992basımlı; 2921 B, 1992 basımlı

Not: Buharitalarda Avrupa datumu esas alınmıştır.

1.İstanbul Boğazı’nda ters yönlü gemi trafiğini birbirinden ayırmak maksadıylatrafik şeritleri tesis edilmiştir.

2.İstanbul Boğazı trafik şeritlerinin tanımlanması:

Trafikşeritleri Kuzeyde Anadolu feneri – Rumeli fenerini birleştiren hat ile GüneydeAhırkapı feneri – Kadıköy İnci burnu mendirek fenerini birleştiren hat veaşağıda koordinatları verilen trafik şeritleri dış sınırları arasında kalandeniz alanıdır.

3.İstanbul Boğazı trafik şeritleri:

(a)Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat trafik şeritleri orta hattıdır.

3. 410 13′.60N, 290 07′.98E 10. 410 12′.18N, 29006′.83E
11. 410 10′.88N, 290 05′.08E 12. 410 09′.38N, 290 03′.53E
13. 410 08′.92N, 290 03′.53E 14. 410 07′.38N, 290 05′.00E
15. 410 07′.21N, 290 05′.00E 16. 410 06′.38N, 290 03′.81E
17. 410 06′.00N, 290 03′.67E 18. 410 04′.98N, 290 03′.65E
19. 410 04′.53N, 290 03′.17E 20. 410 03′.10N, 290 02′.60E
21. 410 01′.55N, 280 59′.91E 22. 410 01′.40N, 280 59′.80E
23. 410 00′.15N, 280 59′.75E

(b)İstanbul Boğazı trafik şeridi Doğu sınırı

24. 410 00′.00N, 290 00′.06E 25. 410 01′.10N, 29000′.07E
26. 410 01′.50N, 290 00′.20E 27. 410 03′.10N, 290 02′.96E
28. 410 04′.50N, 290 03′.33E 29. 410 04′.97N, 290 03′.92E
30. 410 06′.05N, 290 03′.85E 31. 410 06′.35N, 290 04′.00E
32. 410 07′.20N, 290 05′.40E 33. 410 07′.40N, 290 05′.35E
34. 410 08′.85N, 290 03′.89E 35. 410 09′.48N, 290 03′.84E
36. 410 10′.80N, 290 05′.20E 37. 410 11′.67N, 290 06′.78E
38. 410 12′.30N, 290 07′.20E 6. 410 13′.36N, 290 08′.55E

(c)İstanbul Boğazı trafik şeridi Batı sınırı

9. 410 13′.80N, 290 07′.50E 39. 410 12′.30N, 29006′.63E
40. 410 12′.00N, 290 06′.00E 41. 410 10′.51N, 290 04′.50E
42. 410 09′.52N, 290 03′.29E 43. 410 09′.03N, 290 03′.27E
44. 410 07′.48N, 290 04′.62E 45. 410 06′.25N, 290 03′.50E
46. 410 05′.13N, 290 03′.53E 47. 410 04′.92N, 290 03′.40E
48. 410 04′.57N, 290 02′.94E 49. 410 04′.13N, 290 02′.85E
50. 410 02′.97N, 290 02′.07E 51. 410 01′.73N, 280 59′.73E
52. 410 01′.29N, 280 59′.45E 53. 410 00′.30N, 280 59′.42E

EK- 1.2(Harita)

Haritaiçin ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK – 1.3

İSTANBULBOĞAZI GÜNEY YAKLAŞMASI VE MARMARA DENİZİ

İlgiliHaritalar: Türk deniz haritaları 2923 (INT3754), 1991 basımlı; 293, 1990basımlı; 295 (INT3752), 1988 basımlı

Not: Buharitalarda Avrupa datumu esas alınmıştır.

Trafikayırım düzeninin tanımlanması.

(a)İstanbul Boğazı trafik şeridi orta hattının devamı olan bir hat tesisedilmiştir.

(23) 410 00′.15N, 280 59′.75E
(54) 400 59′.53N, 280 59′.73E
(55) 400 58′.80N, 280 59′.44E

(b)Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesitesis edilmiştir.

(55) 400 58′.80N, 280 59′.44E
(56) 400 57′.53N, 280 58′.63E
(57) 400 57′.78N, 280 58′.11E

(c) (58)400 56′.10N, 280 57′.00E merkez olmak üzere 1,5 gomina yarıçaplı daire şeklindebir sakınılacak bölge ile aşağıdaki noktaları birleştiren hatların sınırladığı,dikkatli bulunacak bölge tesis edilmiştir.

(71) 400 58′.21N, 280 57′.22E
(57) 400 57′.78N, 280 58′.11E
(56) 400 57′.53N, 280 58′.63E
(81A) 400 56′.83N, 290 00′.06E
(81) 400 55′.00N, 290 00′.06E
(67) 400 54′.70N, 280 58′.55E
(68) 400 53′.78N, 280 57′.15E
(76) 400 42′.20N, 270 38′.09E
(59) 400 54′.30N, 280 55′.40E
(65) 400 55′.58N, 280 54′.82E
(71A) 400 56′.83N, 280 54′.23E

(d)Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesitesis edilmiştir.

(59) 400 54′.30N, 280 55′.40E
(60) 400 52′.40N, 280 52′.10E
(61) 400 44′.20N, 270 38′.09E
(62) 400 26′.00N, 260 45′.25E
(63) 400 45′.42N, 270 38′.09E
(64) 400 53′.90N, 280 52′.10E
(65) 400 55′.58N, 280 54′.82E

(e)Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesitesis edilmiştir.

(66) 400 51′.50N, 290 00′.31E
(67) 400 54′.70N, 280 58′.55E
(68) 400 53′.78N, 280 57′.15E
(69) 400 51′.95N, 280 58′.00E

(f)Yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) paragraflarında tanımlanan trafik ayırımbölgeleri / hat ile aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında MarmaraDenizi’nde, Çanakkale Boğazı istikametinde bir trafik şeridi tesis edilmiştir.

(53) 410 00′.30N, 280 59′.42E
(70) 400 59′.50N, 280 59′.39E
(71) 400 58′.21N, 280 57′.22E
(72) 400 55′.89N, 280 52′.09E
(73) 400 47′.40N, 270 38′.09E
(74) 400 26′.50N, 260 45′.25E

(g)Yukarıdaki (d), (c), (b) ve (a) paragraflarında tanımlanan trafik ayırımbölgeleri / hat ile aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında MarmaraDenizi’nde, İstanbul Boğazı istikametinde bir trafik şeridi tesis edilmiştir.

(75) 400 25′.50N, 260 45′.25E
(76) 400 42′.20N, 270 38′.09E
(77) 400 50′.39N, 280 52′.07E
(78) 400 52′.90N, 280 55′.92E

(h)İstanbul Boğazı’nı geçip İzmit Körfezi’ne seyredecek tekneler yukarıdaki (e)paragrafında tanımlanan trafik şeridi ve yukarıdaki (c), (e) paragraflarındatanımlanan trafik ayırım bölgeleri ile yukarıdaki (d) paragrafında tanımlanantrafik ayırım bölgesi ve aşağıdaki mevkiilerden geçen hat arasında tesisedilmiş güneydoğu trafik şeridini takip ederler.

(78) 400 52′.90N, 280 55′.92E
(79) 400 51′.50N, 280 56′.57E

(i) Güneyve Doğu Marmara ile İzmit Körfezi’nden gelerek İstanbul Boğazı’na seyredecektekneler için (e) paragrafında tanımlanan trafik ayırım bölgesi ile aşağıdakimevkiileri birleştiren hat arasında bir trafik şeridi tesis edilmiştir.

(80) 400 52′.00N, 290 01′.73E
(81) 400 55′.00N, 290 00′.06E

EK1.3(Harita)

Haritaiçin ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK – 1.4

ÇANAKKALEBOĞAZI

İlgiliHarita: Türk deniz haritası 212 (INT3750), 1991 basımlı

Not: Buharitada Avrupa datumu esas alınmıştır.

1.Çanakkale Boğazı’nda ters yönlü gemi trafiğini birbirinden ayırmak maksadıylatrafik şeritleri tesis edilmiştir.

2. ÇanakkaleBoğazı trafik şeritlerinin tanımlanması:

ÇanakkaleBoğazı trafik şeritleri Güneybatıda Mehmetçik Burnu Fenerini, Kumkale BurnuFenerine birleştiren hat ile Kuzeydoğuda Gelibolu Fenerini Çardak Fenerinebirleştiren hat arasında ve aşağıda koordinatları verilen Çanakkale Boğazıtrafik şeridi dış sınırları arasında kalan deniz alanıdır.

3.Çanakkale Boğazı trafik şeritleri:

(I)Çanakkale Boğazı orta hattı ve Güney çıkıştaki hattın devamı olan trafik ayırımşeridi

(a)Çanakkale Boğazı Orta Hattı:

(62) 400 26′.00N, 260 45′.25E (82) 400 24′.05N, 26041′.65E
(83) 400 22′.83N, 260 40′.21E (84) 400 20′.90N, 260 38′.55E
(85) 400 18′.62N, 260 35′.88E (86) 400 13′.40N, 260 27′.80E
(87) 400 12′.11N, 260 23′.50E (88) 400 11′.63N, 260 22′.95E
(89) 400 09′.00N, 260 23′.40E (90) 400 08′.55N, 260 23′.31E
(91) 400 08′.15N, 260 23′.09E (92) 400 04′.25N, 260 18′.54E
(93) 400 02′.59N, 260 15′.45E

(b) Ortahattın devamı olan Trafik Ayırım Bölgesi:

(93) 400 02′.59N, 260 15′.45E
(120) 400 01′.52N, 260 11′.18E
(125) 400 01′.28N, 260 11′.41E
(126) 400 01′.90N, 260 14′.32E

(II)Çanakkale Boğazı trafik şeridi Doğu sınırı:

(94) 400 00′.99N, 260 11′.70E (95) 400 01′.10N, 26015′.01E
(96) 400 01′.90N, 260 17′.22E (97) 400 07′.70N, 260 23′.48E
(98) 400 08′.90N, 260 23′.70E (99) 400 09′.50N, 260 23′.95E
(100) 400 11′.84N, 260 23′.62E (101) 400 13′.10N, 260 28′.90E
(102) 400 16′.90N, 260 34′.35E (103) 400 18′.10N, 260 36′.30E
(104) 400 20′.50N, 260 39′.18E (105) 400 23′.65N, 260 42′.04E
(75) 400 25′.50N, 260 45′.25E

(III)Çanakkale Boğazı trafik şeridi Batı sınırı:

(74) 400 26′.50N, 260 45′.25E(106) 400 24′.45N, 26041′.20E
(107) 400 23′.20N, 260 39′.25E(108) 400 21′.30N, 260 37′.82E
(109) 400 19′.10N, 260 35′.45E(110) 400 14′.50N, 260 27′.88E
(111) 400 13′.12N, 260 25′.55E(112) 400 12′.46N, 260 23′.31E
(113) 400 12′.02N, 260 22′.50E(114) 400 11′.39N, 260 22′.19E
(115) 400 08′.73N, 260 23′.10E(116) 400 08′.42N, 260 22′.91E
(117) 400 05′.60N, 260 18′.95E(118) 400 02′.67N, 260 13′.24E
(119) 400 02′.00N, 260 11′.03E

EK-1.4(Harita)

Haritaiçin ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK – 1.5

ÇANAKKALEBOĞAZI GÜNEYBATI YAKLAŞMASI

İlgiliHaritalar: Türk deniz haritaları 2134, 1992 basımlı; 213, 1993 basımlı

Not: Buharitalarda Avrupa datumu esas alınmıştır.

TrafikAyırım Düzeninin Tanımlanması:

(a)Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesitesis edilmiştir.

(120) 400 01′.52N, 260 11′.18E
(121) 400 00′.20N, 250 59′.70E
(122) 400 58′.80N, 250 57′.70E
(123) 400 57′.20N, 250 57′.70E
(124) 400 59′.70N, 260 00′.40E
(125) 400 01′.28N, 260 11′.41E

(b) (a)’datanımlanan trafik ayırım bölgesinin kuzey sınırı için aşağıdaki noktalarbirleştirilmelidir.

(119) 400 02′.00N, 260 11′.03E

(127) 400 01′.55N, 250 57′.70E

(c) (a)’da tanımlanan trafik ayırım bölgesiningüney sınırı için aşağıdaki noktalar birleştirilmelidir.

(94) 400 00′.99N, 260 11′.70E
(128) 390 58′.29N, 260 01′.60E
(129) 390 55′.00N, 250 57′.70E

EK – 2

İstanbulBoğazı Bölgesi Kuzey Girişi Demirleme Yerleri

A-Tehlikeli yük taşıyan gemilerin demirleme yerleri

1. 410 15′.40N, 280 57′.45E
2. 410 17′.50N, 280 57′.45E
3. 410 17′.50N, 290 00′.00E
4. 410 14′.90N, 290 00′.00E

B- Yolcukuru yük gemileri demirleme yerleri

1. 410 14′.90N, 290 00′.00E
2. 410 17′.50N, 290 00′.00E
3. 410 17′.50N, 290 02′.37E
4. 410 15′.90N, 290 05′.00E
5. 410 15′.00N, 290 05′.00E

EK – 2(harita)

Haritaiçin ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK – 3İstanbul Boğazı Bölgesi Güney Girişi Demirleme Yerleri

Bu demiryerlerinin sahilden itibaren 2,5 gominası içine demirlemek yasaktır.

Bu demiryerlerine kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır.

A- LimanaYanaşacak Gemiler Demir Yeri

1. 410 00′.40N, 280 59′.15E
2. 400 59′.39N, 280 58′.60E
3. 400 58′.15N, 280 56′.50E
4. 410 00′.15N, 280 56′.50E

B-Limandan Kalkan ve Uzun Süreli Kalacak Gemiler Demir Yeri

1. 410 00′.15N, 280 56′.50E
2. 400 58′.15N, 280 56′.50E
3. 400 56′.82N, 280 53′.50E
4. 400 58′.92N, 280 53′.50E

C-Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Demir Yeri

1. 400 58′.92N, 280 53′.50E
2. 400 56′.82N, 280 53′.50E
3. 400 56′.12N, 280 51′.95E
4. 400 55′.88N, 280 50′.00E
5. 400 57′.48N, 280 50′.00E

D-Karantina Demir Yeri

1. 400 57′.54N, 280 48′.70E
2. 400 56′.10N, 280 48′.70E
3. 400 56′.40N, 280 47′.40E
4. 400 58′.23N, 280 47′.40E

EK – 3(harita)

Haritaiçin ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK – 4

ÇanakkaleBoğazı Bölgesi Kuzey Girişi Demirleme Yerleri

A-Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Demirleme Yeri

1. 400 37′.55N, 270 10′.00E
2. 400 36′.45N, 270 10′.00E
3. 400 32′.65N, 270 00′.00E
4. 400 33′.42N, 260 59′.80E

B- Yolcuve Kuru Yük Gemileri Demirleme Yeri

1. 400 33′.42N, 260 59′.80E
2. 400 32′.65N, 270 00′.00E
3. 400 30′.00N, 260 53′.00E
4. 400 31′.30N, 260 52′.40E

EK – 4(harita)

Haritaiçin ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK – 5

ÇanakkaleBoğazı Bölgesi İçi (Karanlık Liman) Demirleme Yeri Bu demir yerine kılavuzkaptanla demirlenir ve kalkılır.

1. 400 00′.90N, 260 15′.10E
2. 400 01′.70N, 260 17′.40E
3. 400 03′.07N, 260 18′.95E
4. 400 02′.55N, 260 19′.80E
5. 400 01′.40N, 260 18′.75E
6. 400 00′.30N, 260 15′.20E

EK – 5(harita)

Haritaiçin ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK – 6

ÇanakkaleBoğazı Bölgesi Güney Girişi Demirleme Yerleri

A-Tehlikeli Yük taşıyan gemilerin Demir Yerleri

1. 390 49′.17N, 260 00′.00E
2. 390 46′.00N, 250 57′.40E
3. 390 46′.90N, 250 55′.30E
4. 390 50′.45N, 250 53′.40E
5. 390 54′.15N, 250 57′.80E
6. 390 52′.75N, 260 00′.00E
7. 390 50′.40N, 250 57′.90E

B- Yolcuve Kuru Yük Gemileri Demirleme Yeri

1. 390 48′.10N, 260 04′.97E
2. 390 44′.00N, 260 01′.90E
3. 390 46′.00N, 250 57′.40E
4. 390 49′.17N, 260 00′.00E

EK – 6(harita)

Harita için ilgili Resmi Gazeteye bakınız (aşağıdaki linkte mevcut).

------------

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü + Uygulama Talimatı (16.10.2012 Bakan Olurlu) + 06.11.1998 tarihli Resmi Gazete’yi Zip dosyası olarak indirin.

(17.01.2013 tarihinde http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5193.html den alınmıştır.)