TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ UYGULAMA TALİMATI

(16.10.2012 bakan olurlu)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Madde 1- Amaç:

(1) Bu Uygulama Talimatı, Türk Boğazları Deniz Trafik DüzeniTüzüğü’nün bazı maddelerinin uygulanmasında açıklayıcı ve detaylandırıcı birrehber olarak hazırlanmıştır.

Madde 2- Tanımlar:

(1) Bu Uygulama Talimatı'nda geçen;

(a)  AAKKM: AnaArama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ni,

(b)  AIS:Otomatik Tanımlama Sistemi’ni

(c) Büyük gemi: Tam boyu 200 metre ve daha büyük olangemileri,

(ç) Derin su çekimli gemi: En büyük su çekimi 15 metre vedaha büyük olan gemileri,

(d) GT: Gros Ton'u

(e) IMDG Kod: Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu'nu,

(f) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü’nü,

(g) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nı,

(ğ) Klas Kuruluşu: Geminin Bayrak Devleti tarafındanyetkilendirilmiş kuruluşunu,

(h) Komisyon: Liman Başkanlığından en az bir Uzman,Kılavuzluk teşkilatından bir Baş Kılavuz Kaptan ile ilgili TBGTH Merkezindenbir Baş Operatör'den oluşan ve ilave geçiş şartlarına tabi gemilerinBoğazlardan geçiş şartlarını belirleyen Komisyon’u,

(ı) Kritik Bölgeler: İstanbul Boğazında Kanlıca-Vaniköy,Çanakkale Boğazında Nara-Kilitbahir Burnu arasındaki bölgeleri,

(i) LNG: Sıvılaştırılmış Doğalgazını,

(j) LPG: Sıvılaştırılmış Petrol Gazını

(k) SOLAS: Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'ni,

(l) SP: Seyir Planını

(m) Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi: IMO'nun IMDG Kodu sınıf 3yükleri taşıyan tankerler ile IMO'nun IMDG Kodu kurallarına göre 1 - 2 - 5.1 -5.2 - 6.2 - 7 sınıflarında tanımlanan yükleri taşıyan veya tehlikeli gazlardanarındırılmamış tüm gemileri,

(n) TBGTH: Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri'ni,

(o) Tüzük: Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nü,

(ö) Uzman: Sürvey yapma yetkisine haiz Gemi Sürvey Uzmanıveya Denizcilik Uzmanı/Denizcilik Uzman Yardımcısı’nı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar

Madde 3- AIS ve GYRO Pusula:

(1)  SOLAS veekleri kapsamına giren Türk Boğazları'ndan geçecek gemilerde manyetik pusulayailave olarak, SOLAS ve eklerinde belirtildiği şekilde Gyro Pusula, Radar(lar)ve Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) düzgün çalışır vaziyette bulunacaktır.

Madde 4- Uğraksız Geçişlerin Bozulmadığı Durumlar:

(1) Uğraksız geçiş yapan gemilerin TBGTH Merkezleritarafından yapılan trafik organizasyonu ve/veya olumsuz hava ve deniz şartlarınedeniyle demir yerlerinde 48 saatten fazla bekletilmeleri durumunda uğraksızgeçişleri bozulmaz.

Madde 5- Yetişen Gemi:

(1) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, önde giden yavaşgemiyi geçmek zorunluluğu duyan bir gemi, böyle bir geçişi yapmadan önce ilgiliTBGTH Merkezinden bölgedeki trafik durumunu öğrenecek ve TBGTH Merkezinden onayaldıktan sonra pruvasındaki gemiye geçme niyetini bildirerek geçiş manevrasınıtek rotadayken gerçekleştirmeye çalışacaktır.

(2) İlgili TBGTH Merkezi, seyir, can, mal, çevre ve deniztrafik emniyeti bakımından gerekli gördüğü durumlarda gemilerin belirli birsüre için hızlarını arttırmalarına izin verebilir.

Madde 6- Teknik Yeterliliklerini/Denize ElverişlikleriniKaybeden Gemiler:

(1) Türk Boğazları'na girişten önce, Tüzüğün 5 incimaddesinde ve bu Talimatın 3 üncü maddesinde belirtilen (AIS hariç) teknikyeterliliklerini ve/veya denize elverişliliklerini kaybeden gemilerin Boğazgeçişleri; İdare tarafından veya İdare tarafından yetkilendirilmiş klaskuruluşuna yaptırılacak sürvey neticesinde, geminin geçişine engel bir durum olmadığınınbelirlenmesi üzerine Kılavuz Kaptan alarak ve ilgili Liman Başkanlığınınizniyle sağlanır.

(2) Geminin geçişine engel bir durum tespit edildiğidurumlarda ise, Komisyon tarafından belirlenen ilave geçiş şartlarıçerçevesinde geminin geçişi sağlanır.

(3) TBGTH alanı içerisinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazsınırları içi hariç) kaza yapan (çatma, çatışma, karaya oturma, sürtünme vb.)gemilerin Boğaz geçişleri İdare tarafından veya İdarece yetkilendirilmiş klaskuruluşlarınca yapılacak sürvey sonucu, geminin geçiş şartları Komisyoncabelirlenir.

Madde 7- Türk Boğazlarından İlave Geçiş Kurallarına TabiGemiler ve Uygulama Esasları:

(1) Emniyetli Boğaz geçişi için ilave kurallara tabi olacakgemi/yedekli geçişleri;

(a) Türk Boğazlarından geçiş yapacak tam boyu 300 metre veüzeri gemiler, toplam yedek boyu 300 metre ve üzeri yedekli geçişler ileboylarına bakılmaksızın Boğaz geçişi yaptırılmak istenen platform ve yüzerhavuz cinsi cisimler,

(b) Toplam yedek boyu 300 metrenin altında olan yedekligeçişler,

(c) Arızalı olarak Boğazlardan geçiş yapacak gemiler,

(ç) TBGTH alanı içerisinde kaza (çatma, çatışma, karayaoturma, yangın v.s.) yapan gemiler,

(d) Boğaz içindeki herhangi bir noktada akıntıya karşıkaraya göre 4 mil/saat sürat yapamayacak ancak Boğaz geçişi yapmak isteyengemiler,

(e) İstanbul Boğazı için hava çekimi 54-58 metre olangemiler.

(2) (l)inci fıkranın (a) bendinde belirtilengemi/yedekliler; acenteleri vasıtasıyla seferlerinin planlanması aşamasında,Çanakkale Boğaz geçişleri için Çanakkale Liman Başkanlığına, İstanbul veya heriki Boğazdan geçişler için ise İstanbul Liman Başkanlığına, seyir ve teknikhususlarla ilgili tüm bilgileri havi yazılı müracaatlarını yaparlar. Seyir,can, mal ve çevre emniyeti gözetilerek, söz konusu gemi/yedeklilerinBoğazlardan emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları Komisyon tarafındantespit edilir ve ilgili Liman Başkanlığı tarafından acentesine bildirilir.

(3) (l)inci fıkranın (b) bendinde belirtilen yedekliler;acenteleri vasıtasıyla seferlerinin planlanması aşamasında, seyir ve teknikhususlarla ilgili tüm bilgileri havi yazılı müracaatlarını ilgili TBGTHMerkezine yaparlar. Seyir, can, mal ve çevre emniyeti gözetilerek, sözkonusuyedeklilerin Boğazlardan emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları TBGTHMerkezi tarafından tespit edilerek, ilgili Liman Başkanlıkları ve acentesinebildirilir.

4) (l)inci fıkranın (d) bendinde belirtilen gemiler; Boğazgeçişlerini gündüz periyodunda, kılavuz kaptanlı ve ilgili TBGTH Merkezitarafından tonajlarına göre refakat ve/veya cer amaçlı uygun görülecekrömorkör(ler) alarak yapabilirler. İlgili TBGTH Merkezi, Boğaz geçişi sırasındahızı kısa süreli olmamak şartıyla 4 mil/saatin altına düşen gemilere refakatve/veya cer amaçlı römorkör(ler) gönderir

5) (l)inci fıkranın(e) bendinde belirtilen gemiler; acenteleri vasıtasıyla seferlerininplanlanması aşamasında, İstanbul Liman Başkanlığına seyir ve teknik hususlarile ilgili tüm bilgileri havi yazılı müracaatlarını yaparlar. Seyir, can, malve çevre emniyeti gözetilerek, söz konusu gemilerin İstanbul Boğazı'ndanemniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları Komisyon tarafından tespitedilir ve Liman Başkanlığı tarafından acentesine bildirilir.

6) Türk Boğazlarından çekerek yedekleme haricindeki diğeryedekleme şekilleri ile geçiş İdarenin iznine bağlıdır.

7) Tüm yedekli geçişler İstanbul ve Çanakkale Boğazındangündüz periyodunda ve kılavuz kaptanlı olarak yapılacaktır.

8) Birden fazla gemi/yedek tek bir römorkörle yedeklenerekTürk Boğazlarından geçirilemez.

9) Yedek çeken ile çekilenin toplam boyu 150 metreden azolan yedeklemelerde en az 25 metre yedek halatı, yedek çeken ile çekilenintoplam boyu 150 metre ve üzeri olan yedeklemelerde en az 50 metre yedek halatıkullanılır.

10) İdare tarafındanaksi talimatlandırılmadıkça, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından yedekligeçişlerde refakat römorkörü tahsis durumu aşağıdaki gibi olacaktır:

Toplam yedek boyu;

i) 100 metreden az olanlar için çeki gücü en az 20 ton olanbir römorkör,

ii) 100-150 metre arasında olanlar için çeki gücü en az 25ton olan bir römorkör,

iii) 150-200 metre arasında olanlar için toplam çeki gücü enaz 45 ton olan römorkör(ler),

iv) 200-250 metre arasında olanlar için toplam çeki gücü enaz 65 ton olan römorkör(ler),

v) 250 metreden büyük olanlar için toplam çeki gücü en az 85ton olan römorkör(ler).

Madde 8- Risk Altındaki Gemiler:

(1) İdare adına TBGTHMerkezlerinin akıntı, görüş şartları, tek yönlü trafik organizasyonu veya diğernedenlerden dolayı Boğaz trafiğini tek yönden ya da her iki yönden geçiciolarak askıya aldığı durumlarda; ilgili TBGTH Merkezi kötü hava şartları veyamücbir sebepler nedeniyle can ve mal emniyeti açısından risk altındakigemileri, Liman Başkanlığının bilgisi dâhilinde kılavuz kaptan ve römorkör(ler)eşliğinde Boğazlara alabilir.

(2) Kılavuz kaptan ve/veya römorkör hizmetinin verilemediğidurumlarda, kötü hava şartları veya mücbir sebepler nedeniyle can ve malemniyeti açısından risk altındaki gemiler, TBGTH Merkezlerinin bilgi, uyarı vetavsiyelerini dikkate almaları ve gerekli görüldüğünde verilecek talimatlarauymaları koşuluyla kılavuz kaptan ve/veya römorkör(ler) olmadan Boğazlaraalınabilirler.

Madde 9- Nükleer Güçle Yürütülen, Nükleer Yük veya AtıkTaşıyan, Tehlikeli ve/veya Zararlı Yük veya Atık (IMDG Kod-7) Taşıyan Gemiler:

(1) Tüzükte belirtilen bildirimleri yapmak kaydıyla, İdarecegeçişleri uygun görülen bu tip gemilerin Türk Boğazlarından geçişleri TBGTHMerkezleri tarafından gündüz periyodunda, tek yönlü trafik, kılavuz kaptanlı veuygun römorkör(ler) refakatinde yaptırılır.

Madde 10- Yerel Deniz Trafiği:

(1) Yerel deniz trafiğine ait gemiler, bulundukları bölgeiçin yayınlanmış "Yerel Deniz Trafiği Rehberi"ne uygun olarak hareketederler.

Madde 11- Türk Boğazlarında Rapor Sistemi (TÜBRAP):

(1) Türk Boğazları'nda Rapor Sistemi; Türk Boğazlarındangeçmek isteyen;

(a) Tehlikeli yük taşıyan gemilerle 500 GT ve daha büyükgemiler Türk Boğazları'na girmeden en az 24 saat önce,

(b) Boyları 200 den 300 metreye kadar ya da su çekimleri 15metreden daha büyük olan gemiler Türk Boğazları'na girmeden en az 48 saat önce,

(c) Boyları 300 metre ve daha büyük olan gemiler TürkBoğazları'na girmeden en az 72 saat önce,

(ç) Marmara Denizi limanlarından kalkacak tehlikeli yüktaşıyan gemilerle 500 GT ve daha büyük gemiler ise kalkışlarından en az 6 saatönce, kaptanları, donatanları ya da İdarece yetkilendirilmiş acenteleritarafından, Ek-l'deki SP-l Raporunu doldurarak yazılı olarak ilgili TBGTHMerkezine bildireceklerdir.

(2) SP-1 raporlarında beyan edilen Boğaza varış saatlerinde2 saat veya daha fazla değişme olduğu taktirde bu değişim ilgili bilgileriTBGTH Merkezlerine bildirilecektir.

Madde 12- P&I Sigortası:

(1) TürkBoğazlarından geçecek tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler, 500 GT ve üzerigemiler ve SOLAS'a göre milli tonaj hakkını kullanan gemiler ve yedek çekengemiler;

(a) Herhangi bir kaza durumunda gemilerin kurtarılması,varsa batığın çıkartılması, gemi enkazlarının kaza yerinden kaldırılmasıylailgili masraflarını,

(b) Verilen hizmet bedellerini,

(c) Çevreye verilen zararların tazminini,

(ç) Liman, iskele, rıhtım, dalgakıran veya herhangi birbaşka cisme çarpması sonucu verilen hasarlar ile ilgili zararların tazminini,

(d) Gemiadamları dışındaki üçüncü şahısların ölümü veyayaralanmalarıyla ilgili tazminatları,

kapsayan P&I poliçesine sahip olacaklardır.

(2) Aynı meyanda, çekileni de kapsayan  P&I poliçesini ibraz etmekle mükelleftir.

(3) Çekilene P&I sigortası yapılamadığı durumlarda,çekenin P&I sigortası çekileni de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

(4) P&I poliçesi ile ilgili yanlış beyanda bulunduğutespit edilen gemiler hakkında Liman Başkanlığınca gerekli işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akıntı Koşullarında Trafik Düzeni ve Gemilerin GeçişKuralları

Madde 13- Akıntı Koşullarında Trafik Düzeni:

(1) Türk BoğazlarındaAkıntı Koşullarında Trafik Düzeni,

(a) İstanbul/Çanakkale Boğazının herhangi bir bölgesindeakıntı şiddeti 4 mil/saat veya altında olduğunda;

i) Gemilerin SP-2 temaslarında beyan ettikleri manevra hızı,akıntı şiddetinin en az 4 mil/saat veya üzerinde olan gemiler Boğaz geçişleriniyapabilirler,

ii) Manevra hızı akıntı şiddetinin 4 mil/saat üzerindeolmayan gemiler Boğaz geçişlerini gündüz, kılavuz kaptan ve TBGTH Merkezinintonajlarına göre uygun göreceği römorkör(ler) alarak yapabilirler.

(b) İstanbul/Çanakkale Boğazının herhangi bir bölgesinde akıntışiddeti 4 mil/saat'in üzerine çıktığında yada lodos nedeniyle orkoz akıntılarıoluştuğunda;

i) Manevra hızı en az 10 mil/saat olan gemiler Boğazgeçişlerini yapabilirler.

ii) Manevra hızı 10 mil/saat'in altında olan tehlikeli yüktaşıyan gemiler, büyük gemiler ve derin su çekimli gemiler Boğaz'aalınmayacaktır.

iii) Manevra hızı 10 mil/saat'in altında olan; tehlikeli yüktaşıyan gemi, büyük gemi ve derin su çekimli gemi haricindeki diğer gemilerBoğaz geçişlerini kılavuz kaptan ve TBGTH Merkezlerinin tonajlarına göre uygungöreceği römorkör(ler)i alarak yapabilirler.

(c) İstanbul/Çanakkale Boğazı'nın herhangi bir bölgesindeakıntı şiddeti 6 mil/saat veya üzerinde olduğunda yada İstanbul Boğazı'ndalodos nedeniyle kuvvetli orkoz akıntıları oluştuğunda;

i) Akıntı şiddeti 6 mil/saat'in altına düşene kadar deniztrafiği uygun görülen tek yöne açık tutulacak ve karşı yönden askıyaalınacaktır.

ii) Manevra hızı en az 12 mil/saat olan gemiler Boğazgeçişlerini açık olan yönde yapabilirler.

iii) Manevra hızı ne olursa olsun tehlikeli yük taşıyangemiler, büyük gemiler ve derin su çekimli gemiler Boğaz'a girmeyeceklerdir.

iv) Manevra hızı 12 mil/saat'in altında olan; tehlikeli yüktaşıyan gemi, büyük gemi ve derin su çekimli gemi haricindeki diğer gemilerBoğaz geçişlerini kılavuz kaptan ve TBGTH Merkezlerinin tonajlarına göre uygungöreceği römorkör(ler) alarak yapabilirler.

(ç) İstanbul/Çanakkale Boğazı'nda akıntı şiddeti 7 mil/saatveya üzerinde olduğunda; akıntı şiddeti 7 mil/saat'in altına düşene kadar deniztrafiği her iki yönden geçici olarak askıya alınır.

(d) Akıntılarla ilgili durumlar TBGTH Merkezi tarafındangemilere ve ilgililere duyurulur.

Madde 14- Gemilerin Geçiş Kuralları:

(1) Zorunlu haller dışında, tam boyu 200 metre ve üzerindekitehlikeli yük taşıyan gemilerin Boğazdan geçişlerinde deniz trafiği geçiciolarak askıya alınarak ve gündüz periyodunda, bir kez kuzey-güney, bir kez degüney-kuzey olmak üzere planlanabilecektir.

(2) Ancak, bekleyen gemi sayısı, demir yeri durumu ve havaşartları göz önüne alınarak bahse konu planlama değiştirilebilir veya günboyunca sadece tek bir yönden uygulanabilir.

(3) (a) İstanbul Boğazı İçin;

i) Tam boyları 250 metre ve üzeri tüm gemilerin Boğazdangeçişleri gündüz periyodunda olacaktır.

ii) Tam boyları 150 metre ve 200 metre arası tehlikeli yüktaşıyan gemiler; kritik bölgede tam boyu 150 metre ve üzeri başka bir gemi ilekarşılaştırılmaz. Karşı yönden tam boyu 100 metre ve üzeri tehlikeli yüktaşıyan gemi Boğazdan içeri alınmaz.

iii) Tam boyları 200 metre ve üzeri tehlikeli yük taşıyangemiler; Boğaz geçişleri gündüz periyodunda olacak ve deniz trafiği tek yönlüolarak askıya alınacaktır. Tam boyları 250 metre ve üzeri tankerlerin Boğazgeçişlerini seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından kılavuz kaptanlı verömorkör(ler) refakatinde yapmaları şiddetle tavsiye edilecektir.

iv) Tam boyları 150 metre ve 300 metre arası tehlikeli yüktaşımayan gemiler; Tam boyu 150 metre ve üzeri başka bir gemi veya boyu neolursa olsun LNG veya LPG tankerleri ile kritik bölgede karşılaştırılmaz.

(b) Çanakkale Boğazı İçin;

i) Tam boyları 250 metre ve üzeri derin su çekimli gemilerinBoğazdan geçişleri gündüz periyodunda olacaktır.

ii) Tam boyları 150 metre ve 200 metre arası IMDG Kod-1taşıyan gemiler ile dolu/boş tankerler Nara ve Kilitbahir dönüşlerinde tam boyu150-200 metre ve üzeri başka bir gemi ile karşılaştırılmaz. Karşı yönden tamboyu 150 metre ve üzeri IMDG Kod-1 taşıyan gemiler ile dolu/boş tankerlerBoğazdan içeri alınmaz.

iii) Tam boyları 200 metre ve üzeri IMDG Kod-1 taşıyangemiler ile dolu/boş tankerlerin Boğaz geçişleri gündüz periyodunda olacaktır.Nara ve Kilitbahir dönüşlerinde tam boyu 150 metre ve üzeri başka bir gemi ilekarşılaştırılmaz. Karşı yönden tam boyu 150 metre ve üzeri IMDG Kod 1 taşıyangemiler ile dolu/boş tankerler ve tam boyu 200 metre ve üzeri (kılavuz kaptanalan yolcu gemileri, yüklü canlı hayvan gemileri ve IMDG Kod-1 taşımayankonteyner ile IMDG Kod-1 taşımayan Ro-Ro gemileri hariç) hiçbir gemi Boğazdaniçeri alınmaz.

iv) Tam boyları 200 metre ve 300 metre arası tehlikeli yüktaşımayan gemiler; Tam boyu 200 metre ve üzeri başka bir gemi, tam boyları 150metre ve 200 metre arası IMDG Kod-1 taşıyan gemiler ile dolu/boş tankerler veyaboyu ne olursa olsun LPG veya LNG tankerleri ile Nara ve Kilitbahirdönüşlerinde karşılaştırılmaz.

Madde 15- Yolcu, Yüklü Canlı Hayvan, Ro-Ro ve KonteynerGemileri:

(1) Tehlikeli yük taşıyan gemi veya yedekli gemi geçişinedeniyle deniz trafiğinin tek yönlü olarak askıya alındığı durumlarda;İstanbul Boğazında, sadece yolcu gemileri. Çanakkale Boğazında ise yolcugemileri, yüklü canlı hayvan gemileri ve IMDG Kod-1 taşımayan Ro-Ro gemileriile IMDG Kod-1 taşımayan konteyner gemileri kılavuz kaptanlı ve karşı yöndenkontrollü olarak Boğaza alınabilir. Ancak, kritik bölgede tek yönlü trafiğeneden olan gemilerle karşılaştırılmazlar.

(2) Akıntı ve görüş nedeniyle Boğaz trafiğinin tek veya çiftyönlü olarak askıya alındığı durumlarda ise TBGTH Merkezi tarafından uygungörüldüğü takdirde, (1) numaralı bentde tanımlanmış olan gemiler kılavuzkaptanlı ve/veya römorkör(ler) eşliğinde Boğazlara alınabilirler.

(3) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında yolcu gemileri veyüklü canlı hayvan gemileri ile Çanakkale Boğazında IMDG Kod 1 taşımayan Ro-Rogemileri ve IMDG Kod-1 taşımayan konteyner gemileri, her durumda genel trafikdurumu, hava ve deniz şartları da dikkate alınarak kılavuz kaptan aldıklarıtakdirde geçiş önceliğine sahiptirler.

Madde 16- Anlaşmalı ve Tarifeli LNG Gemileri:

(1) Anlaşmalı ve Tarifeli LNG Gemileri;

(a) Boğaz geçişlerini gündüz süresince ve kılavuz kaptanlıolarak yapacaklardır.

(b) Boğaz geçişlerini toplam çeki gücü/güçlerini beheri 60tondan az olmamak kaydıyla, toplam 150 ton olan römorkör/römorkörlerrefakatinde yapacak ve Boğaz karşı yönden trafiğe kapatılacaktır.

(c) Hava ve deniz koşulları da dikkate alınarak gerektiğinderömorkör/römorkörlerin toplam çeki gücü arttırılabilir.

(ç) İstanbul Boğazında, sadece yolcu gemileri, ÇanakkaleBoğazında ise yolcu gemileri, yüklü canlı hayvan gemileri, IMDG Kod-1 taşımayanRo-Ro gemileri ve IMDG Kod-1 taşımayan konteyner gemileri, kılavuz kaptanlı vekarşı yönden kontrollü olarak Boğaza alınabilir. Ancak, kritik bölgede tekyönlü trafiğe neden olan gemilerle karşılaştırılmazlar.

(d) LNG gemilerinin İstanbul Boğazından geçişlerindeİdarenin izni aranır ve uygun görülmesi halinde İdarece belirlenen geçişkoşulları uygulanır.

Madde 17- Olağanüstü Durumlar ve Risk Yönetimi:

(1) Türk Boğazlarıbölgesindeki kötü hava şartları, çeşitli nedenlerle deniz trafiğinin geçiciolarak yoğunlaşması, demir yerlerinde gemilerin aşırı birikmesi (özellikleyüklü Tehlikeli Yük Taşıyan gemiler) nedeniyle olası kaza veya sabotaj gibibeklenmedik olayların oluşmaması/tehlike yaratabilecek risklerin bertarafedilmesi için TBGTH, seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak amacıylaLiman Başkanlığının bilgisi dahilinde gerekli gördüğü her türlü tedbirlerialabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arıza, Karaya Oturma ve Diğer Kaza Durumlarında GemilereUygulanacak Kurallar

Madde 18- Arıza, Karaya Oturma ve Diğer Kaza Durumları:

(1) Gemilerin Türk Boğazlarından geçişi esnasında meydanagelebilecek karaya oturma, kaza ve arıza durumlarında Tüzüğün 15'inci maddesiaşağıdaki şekilde uygulanır.

(2) İstanbul ve Çanakkale Boğaz sınırları içinde kaza(çatma, çatışma, karaya oturma, yangın v.s.) yapan gemiler; geçişlerinintamamlatılması veya yeniden geçiş planı yapılabilmesi amacıyla acentelerivasıtasıyla Çanakkale Boğazı için Çanakkale Liman Başkanlığına, İstanbul veyaher iki Boğaz için İstanbul Liman Başkanlığına, seyir ve teknik hususlar ileilgili tüm bilgileri havi yazılı müracaatlarını yaparlar. Uzman/Uzmanlartarafından yapılacak inceleme/sürvey sonrasında düzenlenecek raporda; ilavegeçiş şartları olmadan geminin geçişine müsaade edilmediği durumlarda, seyir,can, mal ve çevre emniyeti gözetilerek, söz konusu gemilerin Boğazlardanemniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları Komisyon tarafından tespit edilirve Liman Başkanlığı tarafından acentesine bildirilir. Komisyon tarafındanbelirlenen geçiş şartları çerçevesinde Boğazdan geçişi sağlanır.

(3) (a) TBGTH Merkezleri Tarafından Yapılacaklar;

i) Meydana gelen olayın ve geminin niteliği, yeri, tipi vebüyüklüğü göz önünde bulundurularak ivedilikle olay yerine can kurtarma amaçlıtahlisiye botu ile yeterli sayıda ve güçte römorkör gönderir. Başta AAKKM veLiman Başkanlığı olmak üzere ivedilikle ilgili tüm birimlere bilgi verir.

ii) Boğaz geçişi başladıktan sonra, arıza meydana gelengemilere bulunduğu mevki gözönüne alınarak römorkör ve kılavuz kaptan sevkedilir.

iii) Arızasını ilgili TBGTH Merkezinin uygun gördüğü zamaniçerisinde gideren gemilerin Boğazdan geçişlerini Kılavuz Kaptanlı ve gerekgördüğü takdirde römorkör refakatinde tamamlatır.

iv) Seyrüseferle ilgili gerekli önlemler alınarak bölgedekidiğer gemilere bilgi verir, deniz trafiğini Boğaz geçişleri için geçici olarakçift veya tek yönlü olarak askıya alabilir.

v) Deniz trafiğini tehlikeye düşürecek mevkide bulunangeminin resen emniyetli bir yere alınmasını sağlar. Ancak, arıza nedeniyletrafik ayırım şeritleri dışında ve diğer gemilerin Boğazdan geçişlerine büyükengel teşkil etmeyecek mevkide demirlemek zorunda kalan gemiler içinmeteorolojik ve hidrolojik koşullar ile geminin niteliği gereği emniyetli demiryerine çekilmesi, geminin o andaki demir pozisyonuna göre daha fazla riskoluşturacak ise gemiyi demirlediği mevkide bekletebilir. Bu süre zarfındageminin ve çevrenin emniyetini sağlamak için, geminin yerine, tipine vebüyüklüğüne göre refakatte römorkör(ler) bulundurabilir.

vi) Kaza veya karaya oturma durumlarında yapılan tahkikatneticesinde Liman Başkanlığı tarafından seyrine izin verilen gemi/gemilerBoğazdan geçiş yapacaksa, geçişi kılavuz kaptanlı olarak yaptırır.

vii) Geminin Marmara Denizinde Trafik Ayırım Şeritleriiçinde arıza yapması halinde, gemiye arızasını gidermesi için azami 4 saat süreverilir. Bu sürenin sonunda geminin arızasını giderememiş olması ve TrafikAyırım Şeridi içinde kalarak seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısındantehlike oluşturması durumu değerlendirilerek gerekirse römorkör(ler) gönderirve geminin emniyetli bir yere alınmasını sağlar. İlgili Liman Başkanlığınabilgi verir. Gemi Boğazdan geçiş yapacaksa kılavuz kaptan verilir. Gemi TrafikHizmetleri Merkezi tarafından emniyetli bir demir yerine sevk edilen gemilere,24 saat içinde seyrine engel arızanın giderilmesi ve bunun gemi kaptanıtarafından beyan edilmesi halinde, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğümün15 inci maddesine dayanarak, geçiş işlemine kaldığı yerden devam etmesi içinBoğazdan geçiş izni verir. 24 saati aşan arızalar için ilgili LimanBaşkanlığının izni beklenir.

viii) Geminin Marmara Denizinde Trafik Ayırım Şeritleridışarısında arıza yapması halinde, gemiye arızasını gidermesi için azami 24saat süre verilir. Bu süre gerek görüldüğünde 48 saate kadar uzatılabilir.Arızanın verilen süre içinde giderilmesi ve bunun gemi kaptanı tarafından beyanedilmesi durumunda, Tüzüğün 15 inci maddesine dayanarak, geçiş işlemine kaldığıyerden devam etmesi için Boğaz geçişine izin verir. Verilen süreyi aşanarızalar için ilgili Liman Başkanlığının izni beklenir.

(b) Liman Başkanlıkları Tarafından Yapılacaklar:

i) Olayın meydana geldiği bölgede seyir, can, mal ve çevreemniyetinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlar.

ii) Gerekli incelemelerin yapılması amacıyla, Uzman/Uzmanlarve olayın niteliğine göre su altı sürveyi için dalgıç veya balıkadam ekibindenoluşan teknik heyetin olay yerine ivedilikle intikalini sağlatır. Teknik heyettarafından yapılan incelemelerin bir "Sürvey Tespit Raporu" ( EK-2 )haline getirilmesini sağlar. Sürvey Tespit Raporunun hazırlanması aşamasında,kazanın şekli ve niteliği ile oturma pozisyonu, dip yapısı, geminin konumu,manevra kabiliyeti, çevre kirliliği riski ve mevcut deniz trafiği gibi hususlargöz önünde bulundurulur.

iii) Boğaz içerisinde arıza yaparak demirlemek zorunda kalangemiler eğer Trafik Ayırım Şeritleri içinde ise Liman Başkanlığı tarafındanresen uygun bir demir yerine aldırılır. Eğer Trafik Ayırım Şeritleri dışında vediğer gemilerin geçişine mani olmayacak bir mevkide ise geminin tipine,büyüklüğüne, draftına, yüküne ve hava ve deniz şartları ile trafik akışdurumuna göre uygun görülmesi halinde arızanın giderilmesi için 24 saate kadarsüre verilebilir. Arızanın verilen süre içinde giderilmesi ve bunun İdaretarafından veya İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşuna yaptırılacaksürvey neticesinde, geminin geçişine engel bir durum olmadığının tespitidurumunda, Tüzüğün 15 inci maddesine dayanarak, kılavuz kaptanlı olarak vegerek görüldüğü takdirde, römorkör refakatinde Boğazdan geçişine devam etmesiiçin izin verilir. Bu süre içerisinde arızasını gideremeyen gemiler ise LimanBaşkanlığı tarafından resen Boğaz dışında uygun bir demir yerine aldırılır.

iv) İstanbul ve Çanakkale Boğazları girişlerine 2 mil mesafedışında kalan alanda meydana gelen, kaza veya karaya oturma durumlarında;seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile ilgili operasyonlarınyapılmasını müteakip gemiyi/gemileri, ulusal ve uluslararası denetimlerkapsamında sürveylerinin yapılabilmesi için uygun bir yere (demir yeri,tersane, rıhtım vb.) aldırır. Olay yerine ulaşma imkânları ve hava/denizkoşulları uygun ise bu işlemin kılavuz kaptan ve/veya römorkör(ler) ileyapılmasını sağlar.

v) Marmara Denizinde, Trafik Ayırım Şeritleri içinde 24saatten fazla bir süre arıza yapan ve arızasını giderdikten sonra hareket eden gemiye,Boğazdan geçmesi halinde Boğazı geçişinden önce, limana gitmesi halinde limandailgili Liman Başkanlığı, durum tespitinin yapılması için Uzman gönderir. Uzmantarafından düzenlenecek rapor göz önünde bulundurulmak ve geminin seyrine engelbir durumu bulunmaması halinde, (Boğaz geçişi yapacaksa kılavuz kaptan almaksuretiyle) Liman Başkanlığı geminin kalkışına izin verir.

vi) Karaya Oturma Durumunda; gemi kaptanı tarafından kendiimkanları ile kurtulma talebinde bulunulması halinde,  “Sualtı Sürvey Raporu” gemi kaptanınaverilerek kurtulma planı istenir. Söz konusu kurtulma planı en fazla 3 saatiçinde Teknik Heyete sunulacaktır. Sunulan kurtulma planı gemide bulunan TeknikHeyet tarafından, sualtı sürvey raporu da göz önünde bulundurularak değerlendirilirve sonuç gemi kaptanına en geç 6 saat içerisinde bildirilir. Gemi kaptanınınsunmuş olduğu kurtulma planının uygun görülmesi halinde, "Sürvey TespitRaporu" Liman Başkanı adına Uzman tarafından imzalanarak gemi kaptanınaverilir ve Liman Başkanlığı tarafından gemiye Kılavuz Kaptan ve Kurtarma Uzmanı(Sadece Boğaz içinde meydana gelen karaya oturmalarda) gönderilmesi sağlanarakgeminin kendi imkanları ile kurtulması için süre verilir. Bu süre İstanbul veÇanakkale Boğazları içerisinde en fazla 6 saat, Marmara Denizinde ise 48 saatile sınırlıdır.

vii) Gemi kaptanı tarafından en fazla 3 saat içinde kurtulmaplanının sunulmaması veya sunulan planın Teknik Heyet tarafından uygungörülmemesi veya gemi kaptanına kurtulma planının uygulanmasına yönelik verilmişolan süre içinde geminin kendi imkanlarıyla kurtulamaması durumunda, gemikaptanı tarafından kurtarma-yardım talebinde bulunulmasa dahi, LimanBaşkanlığınca, bölgede bir an önce seyir, can, mal ve çevre emniyetininsağlanması amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne kurtarma-yardım hizmetiresen verdirilir. Kurtulma veya kurtarılmanın gerçekleşmesine müteakip, gemigerekli işlemlerin yapılabilmesi için römorkör(ler) eşliğinde uygun bir demiryerine demirletilir.

viii) İdari tahkikatın bitirilmesi, deniz kazasınınincelenmesine ilişkin işlemlerin tamamlanması, geminin teknik olarak seyrineengel bir durum bulunmadığının tespit edilmesi şartıyla geminin seyrine izinverir.

c) Gemi Tarafından Yapılacaklar;

i) Herhangi bir kaza, arıza veya karaya oturmanın meydanagelmesi veya Tüzüğün 5 inci maddesinde ve bu Talimatın 3 üncü maddesindebelirtilen teknik yeterlilikleri ve/veya denize elverişliliklerini kaybedengemiler derhal ilgili TBGTH Merkezine bilgi verecektir.

ii) Deniz kirliliğinin önlenmesi ile can emniyetininteminine yönelik alınacak tedbirler hariç, gemiler; kurtulma çalışmaları,balast operasyonu, yük tahliyesi/transferi, makine çalıştırma ve buna benzermüdahaleler için kesinlikle kimyasal madde kullanmayacaktır.

iii) Kaza veya arıza yapan gemi, Liman Başkanlığı tarafındanveya Liman Başkanlığına bilgi vermek suretiyle TBGTH Merkezi tarafındanverilecek talimatlara uymakla yükümlüdür.

Madde 19- Kurtarma Yardım Hizmetleri;

(1) Kaza, arıza veyakaraya oturma durumlarında seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile denizgüvenliğinin sağlanması amacıyla, gemi ve gemi personeline kurtarma yardımhizmeti sağlamak için hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmelidir.

(2) Kurtarma hizmeti sürecinde, tehlikenin açıkça devamettiği durumlara münhasır olmak üzere, kurtarılan gemileri tekrar tehlikeyedüşürmemek amacıyla, kurtarma faaliyetinin devamı niteliğinde ve faaliyetin birparçası olması ve gerekli diğer işlemlerin daha sonra ikmal edilmesi kaydıyla,kazazede gemi Liman Başkanlığının bilgisi dâhilinde ilgili TBGTH Merkezininkoordinesinde daha sığınaklı bölgeye veya tamir bölgesine götürülebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 20- Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat:

(1) Bu Talimatınyayınlanması ile 15/11/2011 tarihli ve 952 sayılı Bakanlık Oluru ile uygulamayagiren "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı"yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 21- Yürürlük:

(1) Bu Talimatonaylanmasına müteakip yürürlüğe girer.

Madde 22- Yürütme

(1) Bu Talimathükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

EK-1

SP1 RAPORU FORMU

A  GEMİ ADI

ÇAĞRIİŞARETİ

BAYRAĞI

IMONO

M MSINO

B  TARİH VEZAMAN (UTC)

C  MEVKISI(ENLEM- BOYLAM)

F  MANEVRASURATI (KNOTS) (Ondalık kısım da yazılacak)

G  KALKIŞLİMANI

H  BOĞAZGİRİŞİNE VARIŞ TARİHİ VE SAATİ UT(TURKIYE)

I  VARIŞLİMANI

J  KILA VUZKAPTAN TALEBİ (EVET/HAYIR)

İSTANBULBOĞAZI

MARMARADENİZİ

ÇANAKKALEBOĞAZI

O  BAŞTA SUÇEKİMİ  (BOĞAZ GİRİŞİNDE)

KIÇTASU ÇEKİMİ

AZAMIHA VA ÇEKİMİ

P  YUK(YUKUN CİNSİ VE MİKTARI) *

TEHLİKELİ,ZARARLI VE KİRLETİCİ YUK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (IMDG, IGC, IBC, GC, INF)"

SİLAH  SEVKIYATI HALİNDE  "SON  KULLANICI SERTİFİKASI" TARİH /NO'SU VEKOPYASI

Q  ARIZA/HASAR/YETERSİZLİK/DİĞER KISITLA YICI NEDENLER

T  GEMİNİNBOĞAZ ACENTESİ VE/VEYA TEMSİLCİSİNİN ADI

VERGİNO'SU

GEMİKAPTANININ ADI - SOYADI

U  GEMİ TİPİ

TAM BOY(METRE)

EN  (METRE)

GROSTON

NET TON

TEK/ÇİFTCIDARLI (TANKERLER)

GEMİNİNİNŞA YILI

W  GEMİDEKİPERSONEL VE YOLCU SAYISI

X  P&IKLÜP ADI

P&IPOLİÇE NO'SU

P&IGEÇERLİLİK TARİHİ

SONPSCTARİHİ

GEMİDEKİYAG YAKIT MİKTARI (F/O - D/O - L/O)

* ihtiyaç duyulması halinde yükle ilgili daha detaylı bilgiistenebilecektir

EK-2

SÜRVEY TESPİT RAPORU / SURVEYINVESTIGATION REPORT

!  GEMİNİNADI/ÇAGRI İŞARETİ (Ship's name / Cali Sign)  2  MİLLİYETİ (Nationality)

3  BAĞLAMALİMANI (Port of Registery)  4  SAHİPLERİ (Owners)

5  GEMİNİNriPI (Tvpe of Slıip)  6  INŞAA TARİHİ (Date ofBuilt)

7  GROSTONAJI ( Gross tonnage)  8  NET TONAJI (Net tonnage)  9  KAPTANINADI (Captain's Name)

10  DWT:  11  TPC:

(Ton per cm):  12  KLAS KURULUŞU (Classificationsociety)

13  MÜRETTEBATADEDİ (Number of crew)  14  YOLCU ADEDİ (Nıımber of passangers)15  TEKNESİGORTASI (Where & by whom ınsured)

16  KALKIŞLİMANI (Departure Port)  17  KALKIŞ LİMANINDAKİ DENİZ SUYUYOĞUNLUĞU (Sea density of departure port)

18  VARIŞLİMANI (Destination Port)  19  GEMİDE MEVCUT YÜKÜN MİKTARI VE CİNSİ(Kind and quantity of cargo onboard)

20  GEMİDEKİMEVCUT SU, YAKIT VE YAG MİKTARI (Bunkers onboard)

F.W:  F.O:  21  BALAST MİKTARI (Total BallastOnboard)

D.O:  L.O:

22  OLAYMEVKISI (Exact position of stranding)  23  GEMİNİN SU YAPIP YAPMADIĞI, GEMİPOMPALARININ GİREN SUYU YENİP -YENEMEDİĞİ VE SUYU NEREDEN YAPTIĞI

(Whetlıer vessel is making any water and if so statelocality and whether ships own pumps can control tlıe leakage)

24  OLAYANINDAKİ GEMİ SURATI (Prestranding Speed )

25  OLAYINTARİH VE SAATİ (Date and time of stranding)

26  OTURMAHALİNDE GEMİ PRUVASI İLE DAHA SONRA PRUVASINDAKI DEĞİŞİKLİKLER

(Ships heading attlıe time of stranding and vvhether it hasaltered subsequently)

27  GEMİNİNOTURMADAN ÖNCE

ÇEKTİĞİ SU

(Drafts before stranding)

F M A  İSKELE (Port)  SANCAK (Starboard)  28  GEMİDE MEYİLOLUP OLMADIĞI / VARSA MİKTARI (Listing if any / amount)

KAZADANONCE Before the casualtv  KAZADAN SONRAAfter the casualtv

29  OLAY ANINDAKİ VE ŞU ANA KADARKİHAVANIN DURUMU

(Weather at time of stranding and up to the present time)

30  GEMİNİNOTURDUKTAN SONRA ÇEKTİĞİ SU (Drafts after stranding)

F M A  İSKELE (Port)  SANCAK (Starboard)

31  ŞU ANAKADAR BOŞALTIM OLUP OLMADIĞI / OLDU İSE MİKTARI (Whether any dischargeoperation carried out up tül now / amount of discharging)  32  KAZAKAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİ Evet / Hayır

(Oil Pollution observed from casualtv. Yes/No)

33 KAZAZEDE GEMİNİN KURTULMA ÇALIŞMALARI İÇİN VERİLENSÜRENİN

BAŞLANGICI (Commenced On) :   BİTİŞİ (Completed on) :

TARİH (Date) TARİH (Date)

SAAT(Time)

SAAT(Time)

GEMİ KAPTANI (Master)

LİMAN BAŞKANI ADINA

(On Behalf of Harbour Master)

Herhangi bir kaza,, arıza veya karaya oturma durumundaderhal ilgili Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine bilgi vermeniz gerekmektedir.

Hiç bir kimyasal madde kullanmamak kaydıyla denizkirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler hariç, kurtulma çalışmaları(balast, kargo tahliyesi/transferi makine çalıştırma ve buna benzermüdahaleler) kesinlikle yapılmaz ve ilgili Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinintavsiye/talimatı uygulanır.

Gerekli sürveylerin yapılması amacıyla Liman Başkanlığındagörevli gemi Sürvey Kurulu Uzmanı ve olayın niteliğine göre su altı sürveyiiçin balıkadamlar ve teknik ekip geminize sevk edilecektir. Ekipler geminizhakkında gerekli bilgileri sizden soracak ve kendi check listlerinioluşturacaklardır.

Sürvey Tespit Raporu hazırlanarak dip yapısı, geminin konumuve çevre kirliliği riski ile ilgili bilgiler tarafınıza verilecektir.

Karaya oturma durumunda kurtulma planı verilmeden öncepervane ve makine çalıştırmak, balast /yük transferi yapmak ve geminin mevcutkonumunu değiştirerek daha kötü bir konuma sokacak türü hareketlerdenkaçınılacaktır.

Liman Başkanlığınca, karaya oturan gemi kaptanındanivedilikle bir kurtulma planı istenir. Bu plan Gemi Sürvey Kuruluncaincelenerek uygun görüldüğü takdirde gemiye bir Kurtarma Uzmanı ve Kılavuz Kaptangönderilecektir. Geminin emniyeti açısından Römorkör/Römorkörler de hazırvaziyette gemi çevresinde bekleyeceklerdir. Geminin kendi imkanları ilekurtulması için hazırladığı kurtulma planının uygulanmasında (Boğaz trafiği veçevre açısından) öngörülür bir sakınca görülmediği takdirde. Kurtulma planınıuygulama.sorumluluğu Kaptana ait olmak üzere geminin kurtulması için Boğazlardaen fazla 6 saat. Marmara Denizinde 48 saat süre tanınır. Bu sure içerisindegemi kendi imkanları ile kurtulamadığı taktirde gemiden kurtarma- yardımsözleşmesi yapması istenecektir.

Mukavele (T.O.F) imzalandıktan sonra en kısa zamandakurtarma çalışmaları başlayacak ve kurtarmanın gerçekleşmesine müteakip gemirömorkörler eşliğinde emniyetli bir demir yerine çekilerek demirletilecektir.

Son su altı durumu, balıkadamlar tarafından kontroledildikten sonra geminizin durumunun ve kondisyonunun, bulunduğu mahalde,herhangi bir tehlike arz etmemesi durumunda. Kurtarma Uzmanı tarafındangeminizi teslim almanız istenecektir.

Gerekli sürveylerin tamamlanması ve verilen hizmet bedelinintahsil edilmesi/garanti altına alınmasından sonra geminin seyrine izinverilecektir.

Yukarıdaki bilgiyi okudum ve anladım. Bu nedenle aksiherhangi bir eylem tümüyle benim sorumluluğumda olacaktır.

FOR THE ATTENTION TO THE MASTER

In any stranding, engine failure or casualty you shouldreport to the related VTS immediately

Except the measures, which will be taken without using anychemical substances in order to prevent marine pollution, you are not allowedto do salvage operations (Ballast or cargo transfers, run the engines etc).Just follow the VTS's instructions/advices.

In order to make the necessary surveys, port state surveyorsand according to the casualty circumstances scuba divers and technical teamwill be sent to your ship. Port Authorities will prepare their own checklistsby getting necessary information from you about the vessel.

Information related with the type of ground, position ofship and risks of environmental pollution will be declared to you by the surveyreport.

In case of stranding you are not allowed to run the enginesand propeller, ballasting / deballasting operations, cargo operations or anyother movements which will spoil the ships position before submitting thesalvage plan.

A salvage plan will be asked immediately from the Master ofvessel stranding by the Port Authority. This plan will be checked by the surveycommission and if it's found satisfactory a salvage master and a pilot will besend to the ship. For the safety of the ship tug boat/boats will be waiting onstandby position around the vessel. If there is no predictable inconvenience ofthe plan (environmentally and for the Traffic of Strait), the salvage plan willbe accepted and to execute the Salvage Plan at the responsibility of Master,the vessel will have a time period of 6 hours in the Turkish Straits and 48hours in the Marmara Sea to salve herself by her own means. If the vesselcouldn't salve herself in that period she will be asked for to sign a salvagecontract.

After the salvage contract is signed (T.O.F) the salvageoperations will start immediately and the vessel will be towed to a secureanchorage area by the tugboats after she is salved.

After the bottom conditions and the hull of the vesselchecked by the divers if your vessel is in good condition and free of risks onthat location, you will be asked to take over your vessel by the salvagemaster.

You will be allowed for sailing after the required surveysare completed and the service coasts are collected or guaranteed.

I have read and understand the above information's thereforecontrary actions will fully be on my responsibility.

------------

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü + Uygulama Talimatı + 06.11.1998 tarihli Resmi Gazete'yi Zip dosyası olarak indirin.

(17.01.2013 tarihinde http://www.canakkaledenizcilik.gov.tr/main.php?module=deytawebsite&page=pgnewsdetail&news_id=961 den alınmıştır. (Uygulama Talimatı buradan bulunmuştur .)